Lucrări științifice publicate în primul trimestru al anului 2012

Monografii, culegeri de articole ştiinţifice

 1. MORARU V., MOȘNEAGA V., RUSNAC G. Маятник Миграции. / Seria Migraţia: probleme şi oportunităţi. Chişinău: Sirius  SRL, 2012. 200p. 11,2 c.a. ISBN 978-9975-57-025-1

Articole în reviste editate în străinătate (cu indicația tipului revistei)

 1. JUC V. Eventuale reconfigurări ale structurii sistemului internaţional sub aspectul polarităţii. În: Revista Naţională de Drept (Bacău, România). 2011, nr.6. p. 91 – 106. 0.7 c.a. ISSN 2066-6837.
 2. ŞARAN V. Migraţia forţei de muncă în Uniunea Europeană. Impuls al dezvoltării generale. În: Sfera Politicii, Volumul XIX, Nr.12 (166), Decembrie 2011, cod CNCSIS 745, Iași, Categoria B +, p.141-147, ISSN 1221-6720.
  3. VARZARI P., VARZARI I. Трикутник „краïна –суспiльство – держава” в координатах трiадного методу: чию незалежнiсть в Украïнi та Молдовi ми щойно вiдзначали? În: Сучасна украïнська полiтика. Випуск 25. Киïв: Вид-во „Центр соцiальних комунiкацiй”, 2011, р. 104-120, 1,2 c.a. ISSN 1810-5270.

Articole în reviste științifice naționale (cu indicația tipului revistei)

 1. ANIKIN V. Гражданское общество на Западе и в Молдове: проблемы преемственности. În: Moldoscopie (Probleme de analiză politică), Chișinău, 2011, nr.1 (LII), p. 105-114. ISSN 1812-2566.
 2. BALAN E.  Concordia şi conlucrarea interetnică – condiţii indispensabile pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. În: Revista de Etnologie şi Culturologie”. Chişinău, Chișinău, 2012, vol. IX-X, 0,5 c.a., p. 239-243. ISSN 1857-2049. Categoria C.
 3. BOBÂNĂ Gh., Orientări etico-valorice în știința contemporană, Akademos, Chișinău, 2011, Nr 4, p. 26-31, ISSN 1867-0461. Categoria C.
 4. GRIBINCEA A. Dezvoltarea comerţului dintre China şi spaţiul economic european. În: Economie şi Sociologie, Chișinău, 2012, nr.1. p.75-86. 0,7 c.a. ISSN. Categoria B.
 5. JOSANU I. Sisteme electorale comparate din Europa Centrală și de Est, În: Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice, Chișinău, 2011, nr. 3. p.91-106. 0.9 c.a. ISSN 1857-2294. Categoria C.
 6. JUC V. CUȘNIR A. Iniţierea negocierilor pe marginea Acordului de Liber Schimb dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. În: Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă, Chișinău, 2012, nr.1(24). p.23 – 27. 0.5 c.a. ISSN 1857-0461. Categoria C.
 7. JUC V. Impactul globalizării asupra eroziunii suveranităţii de stat circumscrise teritorial. În: Relaţii Internaționale Plus, Chișinău, 2011, nr.1. p. 99-110. 0.5 c.a. ISSN 1857-4440. Categoria C.
  8. PELIN A. Populismul ca strategie politică: repere ideologice. În: Revista de filozofie, sociologie și științe politice, Chișinău, 2011,  nr. 3, 0,75 c.a., p. 196-203 ISSN 1857-2294. Categoria C.
  9. PERU-BĂLAN A. Imaginea internațională: afilierile internaționale ale partidelor politice din Republica Moldova; În: MOLDOSCOPIE, (Probleme de analiză politică), nr.55(LIV) , Chişinău, AMSP, 2011,  p.150-163.  0.9 c.a. ISSN 1812-2566. Categoria C.
  10. PERU-BĂLAN A. Strategii persuasive în alegerile locale din 2011, Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe sociale”. Chișinău, USM, 2011, p.128- 164,  2.0 c.a. ISSN 1557 -20-81. Categoria C.
  11. ROGOVAIA G. Моральные вызовы ХХ1 века и предложения гражданского общества”. În: Revista „Право и политология. Международный научный журнал”, Chișinău, 2011, nr. 2, 0,5 c.a., p. 33-40. ISSN 1987-5533.
  12. RUSANDU I., URSUL A. Эволюция моделей глобального образования: на пути в ноосферное будущее. În: Revista de filozofie, sociologie și științe politice, Chișinău, 2011, nr. 3, 1,3 c.a., p. 7-18 ISSN 1857-2294, Categoria C.
  13. RUSU R., TODOROVA L. Rolul diasporei în cadrul relaţiilor internaţionale. În: Administrarea Publică, Chișinău, 2012, nr. 1 (73), 0,5 c.a.,  p. 117-121. ISSN 1813-8489. Categoria C.
  14. SOLOMON C. Puterea în Republica Moldova: aspecte teoretico-practice. În: Revista ştiinţifică trimestrială Moldoscopie (Probleme de analiză politică), Chișinău, 2011, nr. 4 (LV), p. 112-120, 1,0 c.a. ISSN 1812-2566. Categoria C.
  15. ȚVEATCOV N. Rolul organismelor internaţionale in soluţionarea conflictelor politice regionale din Republica Moldova”. În: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, Chișinău, 2011, nr. 3, p. 83-91. 0,5 c.a. ISSN 1857-2294. Categoria C.

Articole în culegeri științifice

 1. ANIKIN V. Конституционное поле гражданского общества Молдовы. În: Contribuții științifice la edificarea și consolidarea statului de drept. Materialele  conferinței  științifice.  Chișinău: F.E.-P. „Tipogr. Centrală”, 2011, p. 429-438. ISBN 978-9975-53-001-9.
 2. BALAN E. Activitatea politică a femeilor în contextul societăţii civile în dezvoltare. În „Женщины в политической жизни (Conferinţa republicană, Chişinău, Institutul Naţional al femeilor din Moldova „Egalitate”. Chişinău: Tipogr. „Furmachevici I.I.”, 2011, 0,45 c.a., p. 64-67. ISBN 978-9975-4111-6-5.
 3. BLAJCO V., Имидж женщины – политика  в современной Молдове // В сб.: Женщины в политической жизни Молдовы. Материалы республиканской конференции. – Кишинев, 2011, с. 77-82. ISBN 978-9975-4111-6-5.
 4. BRAGA L. Женщины Молдовы: политико-культурный портрет. În: „Женщины в политической жизни. Республиканская конференция, 17 ноября 2011г.”. Кишинев: Национальный институт женщин Молдовы „Равноправие”, 2011, 0.3 c.a., p. 22-27. ISBN 978-9975-4111-6-5.
 5. BOBÂNĂ, Gh., Orientări axiologice ale ştiinţei neclasice / Gheorghe Bobână // Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific : materialele conf. şt. interuniv. (1 apr. 2011, Chişinău). – Ch.: UTM, 2011. – P. 50-55.
 6. GRIBINCEA A. Partenerii comerţului exterior al Republicii Moldova. În: Analele ULIM. Seria Economie, Chişinău: ULIM, 2012, v.12, p.88-94. 0.4 c.a. ISBN.
 7. GRIBINCEA A., Региональные экономические интеграционные объединения и их классификации на современном этапе развития мировой экономики. În: Analele ULIM. Seria Economie, Chişinău: ULIM, 2012, v.12, p.50-58. 0,5 c.a. ISBN
 8. JUC Victor. Fundamentarea teoriilor relaţiilor internaţionale prin „marile dezbateri” (primele trei ediţii). În: ştiinţa politică în Republica Moldova: realizări şi perspective. Chişinău: CEP USM, 2011. p.100-110. 0.6 c.a. ISBN 978-9975-70-899-9.

Articole în culegeri editate în străinătate

 1. ANIKIN V., ZELENKO G. Громадськi объеднання як  структури громадянського суспiльства (на прикладi  Республiки Молдова). În: Науковий часопис  Нац. Педагог  унiверсит. iм. М.П. Драгоманова. Сер.22, Политiчнi науки та методика викладання соцiально-полiтичних дисциплiн. Вып.6. Киïв, 2011, p. 40-47. УДК329(478).
 2. BLAJCO V. Particularitățile dezvoltării subculturii tineretului în societatea moldovenească modernă //În: Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane. Studii şi cercetări. Tomul XVI / Coord. A. Gugiuman. Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2011, p. 98- 115, 0,5 c. a. ISBN 978-973-109-299-7.
 3. GORBAN A. Potențialul protestatar al tineretului: cazul Republicii Moldova. În “Ucraina – România – Moldova: aspecte istorice, politice și culturale ale relațiilor în contextul proceselor europene actuale: Culegere de lucrări științifice„. / Centrul de lucrări științifice / Centrul Politologic Bucovinean; sub redacția generală a lui A.M.Kruglașov. – Cernăuți: Bukrek, 2011. – Vol.IV. pp.176-192.
 4. JOSANU I. Participarea politică: constituirea şi consolidarea democraţiei participative, În: Idei și valori perene în științele socio-umane: studii și cercetări, tom XVI, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, România, 2011. ISBN 978-973-109-299-7.
 5. MÎNDRU V. Constituirea și dezvoltarea sectorului neguvernamental din Republica Moldova: probleme şi soluții În: Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane. Studii şi cercetări. Tomul XVI / Coord. A. Gugiuman. Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2011, p. 127- 136, 0,5 c. a. ISBN 978-973-109-299-7.
 6. MOCANU A. Calitatea învăţământului preuniversitar în Republica Moldova: aspecte sociale în culegerea: Idei și valori perene în științele socio-umane. Iași, România, pag. 379-387, ISBN 978-973-109-299-7.
 7. PERU-BĂLAN A. Retorica pre-electorală a principalelor formaţiuni politice din Republica Moldova din perspectiva alegerilor prezidenţiale şi celor parlamentare anticipate; Ucraina-România-Moldova: aspecte istorice, politice și culturale ale relațiilor în contextul proceselor europenen actuale. Culegere de lucrări ştiinţifice, V IV, Cernăuţi: Bukrek 2011. p.299-310. УДК 94 (477) ББК 63.3(4УКР)  У 45.
 8. ROGOVAIA G. Українські громадські організації в розвитку діалогу культур”. В: Материалы международной конференции „Диалог культур: исследования, практики, вызовы”, Киев, 2011, 0,4 c.a., p. 47-51.
 9. RUSU R. Promovarea valorilor politice europene în Republica Moldova. În: Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane: studii şi cercetări Tom XVI / Coord. A. Gugiuman. Cluj-Napoca: Argonaut, 2011, 0,6 c.a., p. 119-127 ISBN 978-973-109-299-7.
 10. ȚVEATCOV N. Bulgaria: Relations with Moldova under Influence of the Bulgarian Diaspora. În: “Moldova: Arena of International Influences”, Varșovia: Editura „Lexington Books”, p. 16-27, 0,6 c.a. ISBN-13:978-0739173916.
  11. VARZARI P. Societatea civilă şi statul: modalităţi de interacţiune (cazul Republicii Moldova). În: Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane. Studii şi cercetări. Tomul XVI / Coord. A. Gugiuman. Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2011, p. 99-108, 0,5 c.a. ISBN 978-973-109-299-7.

 

Publicaţii ştiinţifice electronice

 1. VARZARI P. „Republica Moldova, pe locul 64 la capitolul democraţie din 167 de ţări”. În: http://www.info-prim.md/?x=22&y=44471 (vizitat 14.02.2012).

Rezumate (teze) la conferinţe ştiinţifice internaționale

 1. RUSANDU I. Гражданское общество: условия и факторы устойчивого развития. În: Философия в Беларуси и перспективы мировой интеллектуальной культуры (Материалы международной научной конференции к 80-летию Института философии Национальной академии наук Беларуси, г. Минск. 14-15 апреля 2011 г.). Минск: Право и экономика, 2011, p. 386-387. ISBN 978-985-552-007-9.
 2. VARZARI P. Государство и гражданское общество в Республике Молдова: механизмы взаимодействия. În:  Философия в Беларуси и перспективы мировой интеллектуальной культуры (Материалы международной научной конференции к 80-летию Института философии Национальной академии наук Беларуси, г. Минск, 14-15 апреля 2011 г.). Минск: Право и экономика, 2011, р. 387-390, 0,25 c.a. ISBN 978-985-552-007-9.
  3. GRIBINCEA A., ș.a. Роль потребительской кооперации в развитии сельского хозяйства Молдовы и Грузии. În: Globalization Contemporary. Problems of International Business and Development Trends. Tbilisi: Stats University, 6-7 aprilie 2012, ISSN.

Comments are closed.