Aviz: concurs pentru admiterea la studii prin doctorat şi postdoctorat

Academia de Ştiinţe a Moldovei
anunţă concurs pentru admiterea la studii prin doctorat şi postdoctorat
(cu finanţare de la buget şi în bază de contract), pentru anul de studii 2012-2013

Admiterea se va efectua conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.173 din 18 februarie 2008 şi Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009 – 2012 (Hotărîrea Guvernului nr. 402 din 12.06.2012).

Actele necesare pentru admitere:

 • diploma de studii superioare: de licenţă, masterat, rezidenţiat, secundariat clinic şi foaia matricolă la ea (copia legalizată şi originalul). Pentru absolvenţii înmatriculaţi în baza Procesului de la Bologna, diploma de master este obligatorie;
 • la concursul de admitere pot participa candidaţii cu media generală de studii nu mai mică de 8,0 şi nota la examenul de specialitate nu mai mică de 9,0;
 • copia lucrărilor ştiinţifice publicate (a brevetelor de invenţie), cel puţin 2, sau un referat ştiinţific (în volum de 7-10 pagini) cu tema la specialitatea aleasă;
 • extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului ştiinţific al facultăţii/ instituţiei prin care se confirmă recomandarea candidatului la studii prin doctorat sau recomandaţiile a doi specialişti în domeniu cu grad ştiinţific;
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • extras legalizat din carnetul de muncă;
 • 3 fotografii 3×4.

La studii prin doctorat cu frecvenţă redusă, pot candida numai persoane care activează în instituţii de învăţămînt sau instituţii din sfera ştiinţei şi inovării.

 • Cetăţenii altor state şi apatrizii se înscriu la studii în bază de contract contra plată.
 • Candidaţii la doctorat susţin 2 examene: la specialitate şi la una din limbile moderne.
 • Cererile de admitere la concurs se depun în perioada 3-21 septembrie 2012.
 • Candidaţii la studii prin doctorat şi postdoctorat în instituţiile subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei depun actele de admitere la concurs în incinta Universităţii AŞM, pe adresa str. Academiei 3/2, et.2, bir. 14, tel: 72 71 40.
 • Examenele de admitere se vor desfăşura în perioada 1-12 octombrie 2012.
 • Candidaţii la studii prin doctorat şi postdoctorat în instituţiile subordonate ministerelor depun cereri de admitere la concurs în instituţiile respective.
 • Studiile încep la 1 noiembrie 2012.

Notă. Candidaţii la postdoctorat depun suplimentar:
- copia legalizată a Diplomei de doctor in ştiinţe;
- lista lucrărilor publicate după susţinerea tezei de doctor;
- certificat despre salariul mediu pentru ultimul an de activitate, primit pînă la înscrierea la postdoctorat.

PLANUL de admitere la studii prin doctorat şi  postdoctorat (cu finanţare bugetară) pentru anul de studii 2012 –2013:
09.00.03 Istoria filozofiei – 1 (zi).
09.00.13 Filosofie socială, antropologie filozofică, filozofia culturii – 1 (zi).
22.00.03 Sociologie economică şi demografie – 1 (f.r).
22.00.04 Structură socială, instituţii şi procese sociale – 1 (f.r); 1 postdoctorat.
23.00.01 Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice – 1 (f.r, cu destinaţie specială Enciclopedia Moldovei);  1 postdoctorat.

PLANUL de admitere la studii prin doctorat prin contract pentru anul de studii 2012 –2013
09.00.03 Istoria filozofiei - 1 (f.r).
09.00.13 Filosofie socială, antropologie filozofică, filozofia culturii - 1 (f.r).
23.00.01 Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice - 2 (f.r).

Comments are closed.