În vizor: racordarea investigațiilor științifice la problemele societății

DSCF8529

În ziua de 19 martie 2013, prof. Victor Moraru, a efectuat o deplasare în raionul Florești. Această vizită a constituit un prilej benefic pentru consolidarea legăturilor dintre sfera științei și sectorul productiv, pentru racordarea investigațiilor științifice la cele mai actuale probleme ale societății.

DSCF8529

În cadrul vizitei a avut loc întrevederea prof. Victor Moraru cu reprezentanții administrației publice locale – președintele raionului Ștefan Paniș, secretarul Consiliului raional Nicolae Catruc, vicepreședinții raionului Vitalie Ungureanu, Procopie Șura, șefii Direcțiilor și Serviciilor din raion. Întrevederea s-a axat pe dezbaterea unor chestiuni concrete care marchează viața cotidiană a populației raionului. În intervențiile lor, participanții la întâlnire au accentuat, în special, problemele curente de ordin social, pronunțându-se, de exemplu, asupra  importanței organizării cuvenite a activității de asistență socială, necesității perfecționării  practicii acordării ajutorului social. Respectiv, s-a contestat aplicarea mult prea rigidă a „indicatorilor proxy” (care asigură verificarea unui anumit nivel de bunăstare), în rezultatul căreia foarte multe persoane sunt excluse din lista solicitanților de ajutor social. Astfel, conform constatărilor sefului de Direcție Petru Rusu, din 6 700 de cereri de ajutor social, înregistrate în raion în anul 2012, au fost satisfăcute doar 3 156, adică, mai puțin de jumătate, refuzul, de cele mai multe ori, provenind din constatarea faptului că în posesia familiei persoanei solicitante există bunuri ca frigider ori televizor, de fapt, obiecte casnice elementare, și nu de lux, or, din aceasta cauză devine imposibil pentru solicitant de a beneficia de plățile respective.

O altă obiecție ține de acordarea Direcției raionale de asistență socială și protecție a familiei a statutului doar de intermediar în chestiunile de acordare de ajutor social, pe când mai eficientă ar fi, în viziunea funcționarilor locali, posibilitatea unei mai mari implicări cu caracter decizional în identificarea și asigurarea celor ce au nevoie de acest ajutor. Firește, este nevoie, în acest sens, de studierea și implementarea practicilor bune în baza exemplului altor țări, a României, în primul rând, dar și a efectuării unor studii speciale, științific fundamentate, în baza materialului empiric al mai multor raioane.

În general, problemele aprofundării descentralizării trebuie, potrivit funcționarilor, abordate mai hotărât, mai consecvent. De fapt, ar fi oportună o studiere amănunțită și o reconceptualizare a problemei acordării indemnizațiilor și pensiilor, într-așa fel ca banul muncit să obțină aprecierea și valoarea cuvenită.

Responsabilul pentru dezvoltarea sectorul agricol în raion, Șeful de Direcție Anatol Cocerovschi,  a menționat despre necesitatea perfecționării în continuare a legislației cu privire la agricultură, în special, a Codului funciar, în care ar trebui să fie prevăzute sancțiuni pentru cei care nu prelucrează pământurile de care dispun. Cel puțin, faptul că 1 300 ha de pământ în anul 2012 în raion au rămas neînsemințate fac ca acestei chestiuni să i se acorde o atenție neîntârziată. Trebuie, susțin  participanții la discuție, de adoptat o poziție clară și judicioasă și față de problemele de impozitarea corectă în agricultură, de subvențiile în agricultură sau cele legate de susținerea noilor tehnologii agricole.

Funcționarii, responsabili de domeniul educației, au abordat chestiunile vizând optimizarea sistemului educațional în raion,opiniile convergând în a sublinia necesitatea tratării responsabile a acestei probleme complexe. O justificată îngrijorare a fost manifestată în legătură cu numărul insuficient de cadre didactice tinere în școlile raionului, existența domeniilor neacoperite de specialiști și mobilizarea excesivă, în acest context, a învățătorilor – pensionari.

În această ordine de idei, a fost făcută referința la fenomenul migrației și necesitatea stringentă de a identifica soluții pentru optimizarea acestui proces neunivoc,  stimularea oricăror măsuri vizând favorizarea proceselor de revenire în țară a migranților locali.

Întâlnirea unui reprezentant al Academiei de Științe cu conducerea raionului Florești a constituit un prilej pentru consemnarea rolului științei și a comunității științifice în dezvoltarea țării. Prof. Victor Moraru a vorbit în fața celor prezenți despre starea actuală a sferei științei din republică, direcțiile principale ale investigațiilor întreprinse, realizările și aspirațiile cercetătorilor de la AȘM, perspectivele, legate de desfășurarea proceselor de reformare a sectorului științific.  Participanții la întrevedere au fost informați despre pașii concreți, întreprinși în vederea apropierii cercetărilor științifice de problemele stringente ale societății, despre oportunitățile benefice pe care le oferă cooperarea între știință și sectorul productiv. În mod special, au fost abordate chestiunile participării științei economice, politice, sociologice, juridice la interpretarea problemelor actuale ale societății, identificarea celor mai potrivite soluții pentru dezvoltarea social-economică și politică a țării.

Comments are closed.