Susţinerea tezei de doctor habilitat a dlui. BALMUŞ Victor, dr. în drept, conf. cercet. cu titlul „Administrarea şi autoadministrarea sferei ştiinţei şi inovării în Republica Moldova”

Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Consiliul ştiinţific specializat DH 15.12.00.02-53

susţinerea tezei de doctor habilitat:

Administrarea şi autoadministrarea sferei ştiinţei şi inovării în Republica Moldova

Specialitatea: 12.00.02 – drept public (drept administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept

Pretendent:                                           BALMUŞ Victor, dr. în drept, conf. cercet.

Consultanţi ştiinţifici:                    GUCEAC Ion, m.c., dr. hab., profesor

 DUCA Gheorghe, acad., dr. hab., profesor

Data:   13 septembrie 2013, Ora 1400

Local: biroul nr. 408, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 1, mun. Chişinău, Republica Moldova, MD-2001

 

PRINCIPALELE PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE LA TEMA TEZEI

  1. Monografii

1.1.       Balmuş V. Mecanisme şi instrumente de delegare administrativă în sfera ştiinţei şi inovării din RM. În: Balmuş V., Lungeanu N. Delegarea: dimensiuni legale şi doctrinare, Chişinău: Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2009, p. 5-173. (10,5c.a.).

1.2.       Balmuş V. Administrarea şi autoadministrarea sferei ştiinţei şi inovării în RM. Chişinău: Lexon-Prim, 2012, 312 p. (18,62 c.a.).

  1. Articole în diferite reviste ştiinţifice

în reviste din străinătate recunoscute

2.1.       Balmuş V. Administrative contract as law source and normative instrument of administrative delegation. In: Administratva un kriminala justicija, 2010, nr.4, s. 56-61. (0,45c.a.).

în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, categoria „B”

2.2.       Balmuş V. Protecţia proprietăţii intelectuale în contextul negocierilor de asociere la spaţiul european de cercetare. În: Intellectus, 2011, nr. 4, p. 34-40. (0,80 c.a.).

în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, categoria „C”

2.3.       Balmuş V. Asigurarea normativă a sferei ştiinţei şi inovării. În: Legea şi viaţa, 2005, nr. 9, p. 6-8. (0,30 c.a.).

2.4.       Lungeanu N., Balmuş V. Delegarea legislativă – negare a principiului separaţiei puterii sau consecinţă a colaborării puterilor în stat. În: Legea şi viaţa, 2008, Nr. 7, p.34-36. (0,4c.a.).

2.5.       Lungeanu N., Balmuş V. Dezvoltarea instituţiei delegării legislative. În: Legea şi viaţa, 2008, Nr. 8, p.26-29. (0,3 c.a.).

2.6.       Balmuş V., Guceac I. Originea şi dimensiunea conceptului „contract administrativ”, Geneza şi evoluţia contractului administrativ pînă la declararea suveranităţii RM (23 iunie 1990). În: Revista Naţională de Drept, 2008, nr. 12, p. 7-12. (0,6 c.a.).009, nr. 1, p. 2-10. (0,9 c.a.).

2.7.       Balmuş V. Ajustarea proiectului Codului învăţămîntului la rigorile europene şi internaţionale. În: Academos, nr.4 (11), 2008, p. 19-20. (0,25 c.a.).

2.8.       Balmuş V. Dimensiunea juridică a organizaţiei de drept public în legislaţia RM. În: Legea şi viaţa, 2009, Nr. 3, p.18-26. (2,55 c.a.).

2.9.       Balmuş V. Cu privire la natura juridică a contractului normativ. În: Revista Naţională de Drept, 2009, nr. 7, p. 6-15. (0,9 c.a.).

2.10.   Balmuş V. Cu privire la normele tehnico-juridice. În: Legea şi viaţa, 2009, nr.7, p.14-21. (0,8 c.a.).

2.11.   Balmuş V. Conceptul delegării în doctrină şi în legislaţia RM. În: Legea şi viaţa, 2009, nr.8, p.4-7. (0,3c.a.).

2.12.   Balmuş V. Cu privire la Acordul de parteneriat între Guvern şi AŞM. În: Academos, 2009, nr. 3 (14), p.58-62. (0,86 c.a.).

2.13.   Balmuş V. Persoana juridică de drept public. În: Legea şi viaţa, 2009, nr.9, p.4-8, (0,5c.a.).

2.14.   Balmuş V. Evoluţia autoadministrării şi administrării sferei ştiinţei şi inovării în teritoriul dintre Prut şi Nistru (de la constituirea primului stat geto-dac pînă la formarea RSSM). În: Revista de studii şi cercetări juridice, 2009, nr. 3-4, p.4-17, (1,13c.a.).

2.15.   Balmuş V. Evoluţia administrării sferei ştiinţei şi inovării în RM (după declararea independenţei RM). În: Finconsultant, 2009, nr. 12, p. 34-46. (0,9c.a.).

2.16.   Balmuş V. Proiectul Codului educaţiei – aspecte conceptuale şi legistice. În: Legea şi viaţa, 2010, nr. 6, p. 4-19, (0,5 c.a.).

2.17.   Balmuş V. Obiectul administrării şi autoadministrării ştiinţei: abordări scientice. În: Legea şi viaţa, 2010, nr. 9, p. 7-13, (0,45 c.a.).

2.18.   Balmuş V. Clasificarea ştiinţelor în abordare scientică. În: Legea şi viaţa, 2011, nr. 2, p. 4-16, (1,27 c.a.).

2.19.   Balmuş V. Contribuţii privind funcţiile principale şi rolul ştiinţei în societate. În: Legea şi viaţa, 2011, nr. 3, p. 8-15, (0,97 c.a.).

2.20.   Balmuş V. Regimul juridic al instituţiilor publice autonome şi al organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării. În: Revista de studii şi cercetări juridice. 2011, nr. 3-4, p. 206-227. (1,65 c.a.).

REZUMATUL TEZEI

  1. 1.        Problematica abordată:

Perfecţionarea regimului juridic consensual de administrare a sferei ştiinţei şi inovării din RM prin: delegarea atribuţiilor Guvernului în sfera ştiinţei şi inovării Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Inovare; separarea clară a atribuţiilor de elaborare a politicilor de stat de cele de implementare a acestora; reconstituirea şi dezvoltarea structurilor de administrare şi autoadministrare ale AŞM şi organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării subordonate ei; reprezentarea deplină a tuturor subiecţilor sferei ştiinţei şi inovării şi participarea lor la formarea componenţelor nominale ale autorităţilor administrative din sfera ştiinţei şi inovării.

  1. 2.        Conţinutul de bază al tezei:

În capitolul 1, Analiza situaţiei în cercetarea din domeniul administrării şi autoadministrării sferei ştiinţei şi inovării din RM, autorul supune unei analize transdisciplinare materialele ştiinţifice la tema tezei: articole, monografii, comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale, publicate în ţară şi peste hotare. În baza analizei comparative, transdisciplinare a doctrinei naţionale şi străine în domeniul administrării şi autoadministrării sferei ştiinţei şi inovării, autorul formulează problema de cercetare aplicativă, scopul şi obiectivele tezei.

În capitolul 2, Dimensiunea transdisciplinară a administrării şi autoadministrării sferei ştiinţei şi inovării din RM , autorul debutează cu analiza: evoluţiei regimului juridic de administrare şi autoadministrare a sferei ştiinţei şi inovării în hotarele RM atît de la crearea RSSM pînă la adoptarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, cît şi a dimensiunii contemporane a regimului juridic de administrare şi autoadministrare a sferei ştiinţei şi inovării din RM; abordării teoretice ale conceptului administrării şi autoadministrării sferei ştiinţei şi inovării; administrării sferei ştiinţei şi inovării în contextul integrării ştiinţei şi educaţiei din RM; problemei diversificării finanţării – sarcină iminentă a administrării sferei ştiinţei şi inovării din RM.

Capitolul 3, Analiza transdisciplinară a sferei ştiinţei şi inovării ca obiect al administrării şi autoadministrării este consacrat cercetării transdisciplinare: a evoluţiei conceptului „ştiinţă”, a rolului şi importanţei ştiinţei în societate, a taxonomiei ştiinţei.

În capitolul 4, Organizaţia de drept public din sfera ştiinţei şi inovării din RM – subiect al administrării şi autoadministrării, autorul analizează instituţia persoanei juridice de drept public în doctrină şi legislaţie; dimensiunile juridică şi legistică ale organizaţiei de drept public din RM; regimului juridic al instituţiei publice autonome şi al altor organizaţii de drept public din sfera ştiinţei şi inovării.

Capitolul 5, Actele normative consensuale ca forme ale administrării sferei ştiinţei şi inovării din RM, este consacrat analizei: evoluţiei contractului administrativ normativ după declararea suveranităţii RM; locului actului administrativ consensual normativ în administrarea sferei ştiinţei şi inovării din RM; naturii juridice a Acordului de parteneriat între Guvern şi AŞM.

  1. 3.        Principalele rezultate obţinute: identificarea esenţei: a) „organizaţiei de drept public din sfera ştiinţei şi inovării”; b) actelor normative consensuale în teoria dreptului şi dreptul administrativ; argumentarea iminenţei constituirii instituţiilor publice autonome (în ştiinţă şi inovare, învăţămînt, protecţia proprietăţii intelectuale etc.); identificarea contractului administrativ normativ ca izvor al dreptului ştiinţei şi inovării, ca subramură a dreptului administrativ; modernizarea regimului juridic consensual de administrare a sferei ştiinţei şi inovării din RM în baza delegării atribuţiilor Guvernului în sfera ştiinţei şi inovării Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Inovare prin care se asigură: a) separarea instituţională a competenţelor de elaborare şi implementare politicilor de stat, finanţare şi expertizare din sfera ştiinţei şi inovării; b) separarea autorităţilor naţionale de administrare a sferei ştiinţei şi inovării de structurile de administrare a AŞM; c) reprezentarea deplină a tuturor subiecţilor sferei ştiinţei şi inovării şi participarea lor la formarea componenţelor nominale ale autorităţilor administrative din sfera ştiinţei şi inovării: de administrare a activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare; de autoadministrare; de acreditare a instituţiilor de învăţămînt superior, organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice; de consultare a Guvernului; de expertizare; de administrare a programelor/proiectelor naţionale de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative finanţate din bugetul de stat; de administrare şi promovare a proiectelor europene şi internaţionale din sfera ştiinţei şi inovării; g) de administrare a activităţii de inovare şi transfer tehnologic; reconstituirea şi optimizarea structurilor autorităţilor de administrare şi autoadministrare ale AŞM şi a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării subordonate ei.

Comments are closed.