Susținerea tezei de doctor habilitat a dnei Olga Gagauz

Se anunţă susţinerea tezei de doctor  habilitat

Pretendent:  Gagauz Olga, dr. în sociologie, conferențiar cercetător.

Consultanţi ştiinţifici:

Timuș Andrei, doctor habilitat în economie, profesor universitar, membru corespondent al AȘM

Paladi Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician al AȘM

Consiliul ştiinţific specializat DH 18 22.00.03-01 în cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM.

Tema tezei EVOLUŢIA SOCIODEMOGRAFICĂ A FAMILIEI ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ (ÎN BAZA MATERIALELOR DIN Republica Moldova)

Specialitatea 22.00.03  Sociologie economică și demografie

Data: 5 decembrie 2013

Ora:   1400

Local:  Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM (MD 2001, Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt 1, Sala mica).

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului

Monografii

 1. Gagauz O. Familia între tradiţional şi modern. Chişinău, 2011. 280 p. 20 c.a.
 2. Gagauz O., Buciuceanu-Vrabie M. Rolul parental şi rolul profesional: oportunităţi de echilibrare pentru femeia contemporană. Chişinău, 2011.  130 p. 5,0 c.a.

Contribuții din monografii

 1. Gagauz O. Familia în societatea tranzitivă. În: Familia: probleme sociale, demografice și psihologice. Chișinău, 2005, p. 54-120, 2,0 c.a.
 2. Gagauz O. Particularitățile evoluției familiei și căsătoriei la etapa contemporană. În: Transformări demografice, viaţa familială şi sănătatea populaţiei. / Paladi Gh., Matei C., Gagauz O. Chişinău, 2007, p.157-294, 2,0 c.a.
 3. Палади Г., Шахотько Л., Гагауз О. Основные вызовы демографической безопасности: сходства и различия в Молдове и Беларуси. Кишинев: Штиинца, 2010,  296 p. 2 c.a
 4. Satul moldovenesc din perspectiva sociodemografică. Monografie colectivă. Paladi Gh., Buciuceanu-Vrabie M., Gagauz O. și alții. Chișinău, 2012. 150 p. 0,5.c.a

Articole în reviste de peste hotare 

 1. Гагауз О. Рождаемость в Молдове: современное состояние и перспективы развития. În: Демография и социальная экономика, Киев, 2010, nr.1, р.36-44. 0,5 c.a.
 2. Гагауз О. Низкая рождаемость в Молдове. În: Demoscope weekly, 2011. (http://demoscope.ru/weekly/2011/0457/tema01.php) 1,50 c.a.
 3. Гагауз О., Пенина O. Демографические перспективы Молдовы. În: Demoscope weekly, 2011. (http://demoscope.ru/weekly/2011/0455/analit03.php), 0,5 c.a.

Articole în reviste naționale 

 1. Гагауз О. Трудовая миграция и стабильность семьи. În: Есоnomie şi sociologie, 2006, nr. 2. p. 105-116. 0,5 c.a.
 2. Gagauz O. Criza reproducerii populaţiei şi transformarea familiei. În: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, Chişinău, 2009, nr.1(149), p.34-41. 0,5 c.a.
 3. Gagauz O. Unele aspecte ale perfecţionării politicilor de protecţie socială a familiei. În: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, Chişinău, 2009, nr.2(150), p.36-48. 0,5 c.a
 4. Paladi Gh., Gagauz O., Penina O. Prognoza evoluţiei populaţiei Republicii Moldova în prima jumătate a secolului XXI. În: Akademos. Revista  de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, Chișinău, 2009, nr.1(12), p.71-76. 0,5 c.a.
 5. Gagauz O. Modelarea statistică şi analiza nupţialităţii populaţiei din Republica Moldova. În: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, Chişinău, 2010, nr.1(152), p.39-49. 1,0 c.a.
 6. Gagauz O. Natalitatea extraconjugală în contextul tendinţelor demografice europene. În: Revista de Filosofie, Sociologie şi Știinţe Politice, Chişinău, 2010, nr.2, p.87-97. 0,8 c.a.
 7. Gagauz O., Buciuceanu-Vrabie M.  Dezvoltarea serviciilor de educaţie extrafamilială şi activitatea economică a femeii. În: Chişinău, Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, 2010, nr.3 (154), p.163-170. 0,8 c.a.
 8. Слюсар Л., Гагауз О. Брачность в Украине и Молдове в условиях социально-экономической трансформации: общие тенденции и национальные особенности. În: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, Chişinău, 2011, nr.3, p.147-161.  0,8 c.a.
 9. Gagauz O. Modificarea contractelor de gen în societatea de tranziție. În: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, Chişinău, 2012, nr.2, p.133-142.  0,5 c.a.
 10. Gagauz O. Evoluția  familiei în Republica Moldova din perspectiva celei de-a doua tranziții demografice. În: Analele Institutului de Economie, Finanțe și Statistică. Ed. A III-a. Chișinău, 2013, p.166-172. 0,6 c.a.
 11. Gagauz O., Buciuceanu-Vrabie M., Tatar M. Unele aspecte ale creșterii eficienței politicilor familiale. În: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, Chişinău, 2013, nr.3. 0,6 c.a.

Articole în culegeri naţionale 

 1. Gagauz O. Fertility decline and its determinants in the Republic of Moldova.  În: The Republic of Moldova on the path of transformation: socio-humanistic aspects, Chişinău, 2011, p.193-206. 0,5 c.a.

Materiale ale comunicărilor ştiinţifice 

 1. Gagauz O. Penina O. Dezvoltarea demografică a Republicii Moldova: situaţia actuală şi tendinţele viitoare. În: Procesele socio-demografice în societatea contemporană: de la meditaţii la acţiuni (Mater. conf. știnţ. inter.), Chişinău, 2009. p.48-56. ). 0,5 c.a.
 2. Гагауз О. Динамика брачности населения Республики Молдова в конце XX- начале XXI века. În: Проблемы народонаселения в зеркале истории. Шестые Валентеевские чтения. Сб.мат.межд.конф. 22-24 апреля, Москва.  2010, р. 0,5 c.a.
 3. Gagauz O. Naşteri extraconjugale şi sănătatea reproducerii. În. Chişinău. Mat.congresului al V-lea de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională Actualităţi şi contraverse în obstetrică, 2010, p.130-33. 0,3 c.a.
 4. Gagauz O. Comportamentul matrimonial: caracteristici structurale şi tendinţe prospective. În: Evoluţia demografică şi politicile securităţii demografice. Actualități şi perspective: materialele  conf.șt.intern. Chişinău.  2010, p.54-61, 0,5 c.a.
 5. Аксенова С., Гагауз О. Рождаемость в Украине и Республике Молдова. În: Materialele conferinţei Evoluţia gândirii geografice şi  demografice în Republica Moldova, 2011, p. 41-49. 0,5 c.a.
 6. Гагауз О. Молдова в процессе глобализации низкой рождаемости. În: Демографическое развитие: вызовы глобализации. Седьмые Валентеевские чтения, Сб.мат.межд.конф. 15-16 ноября 2012, Москва, 2012, p. 261-171. 0,5 c.a.
 7. Gagauz O. Familia contemporană prin prisma potențialului reproductiv. În: Analele Academiei de Studii Economice a Moldovei. Chișinău, 2013, Ediția a XI-a, nr.1, p.246-249. 0,5 c.a.
 8. Gagauz O. Evoluția fertilității în profil generațional: analiza retrospectivă și prospective.  In: Creșterea Economică în Condiţiile Globalizării: ediţia a VII-a a Conferinţei Internaţionale științifico-practice, 18-19 octombrie 2012. Institutul de Economie, Finanțe si Statistica. Chişinău: IEFS, 2012, Vol.  III, p.101-105. 0,5 c.a.
 9. Гагауз О. Молдова на пути второго демографического перехода: структурные изменения рождаемости. În: Creşterea economică în condiţiile globalizării, conf. intern. şt.-practică. Sesiunea ştiinţifică “Dezvoltarea demografică: Provocări pentru politici sociale”, Ed. a 8-a, 17-18 oct. 2013, Chişinău, 2013, p.36-46.

Comments are closed.