Susținerea tezei de doctorat a dlui Valentin Roșca

Se anunţă susţinerea tezei de doctor:

Pretendent: ROŞCA Valentin

Conducător ştiinţific: OSMOCHESCU Nicolae, doctor în drept, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat D 15 12.00.10-36 din cadrul Universității de Stat din Moldova

Tema tezei: ”Definirea agresiunii – problemă actuală a doctrinei şi practicii dreptului internaţional.

Specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional public.

Data: 10.12.2013, Ora: 12:00, Local: mun.Chişinău, str. Mateevici, nr. 60, bloc 4, sala 222

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

Articole în reviste naţionale:

  1. Roşca Valentin. Principiul nerecurgerii la forţă sau la ameninţarea cu forţa: Evoluţie şi Codificare. În: Revista ştiinţifică – Studia Universitatis, nr. 8 (38). p. 95 – 100. (0,56 c.a.)
  2. Roşca Valentin. Dreptul la autoapărare potrivit art. 51 din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite. Revista ştiinţifică – Studia Universitatis, nr. 3 (53), 2012. p. 49 – 56.). (0,97 c.a.)
  3. Roşca Valentin. Tipuri și forme ale agresiunii în dreptul internațional. Revista moldovenească de drept internațional și relații internaționale, nr. 3, 2012. (p. 100 – 110). (1,09 c.a.)

Materiale ale comunicărilor ştiinţifice:

  1. Roşca Valentin. Noile forme de agresiune în contextul schimbării geopoliticii în Europa de Sud-est. Impactul pentru RM. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice Internaționale anuale a tinerilor cercetători. Ediţia a IV-a, Chişinău, 16 aprilie 2010. p. 184 – 192. (0,54 c.a.)
  2. Roşca Valentin. Principiile universale aplicabile răspunderii individuale în cadrul dreptului internațional pentru comiterea crimei de agresiune. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale a tinerilor cercetători „Republica Moldova în contextul geopolitic contemporan şi perspectivele integrării europene”. Chişinău – 31 martie 2011. p. 161 – 171. (0,81 c.a.)
  3. Roşca Valentin. Eficienţa ONU în respectarea păcii şi securităţii internaţionale prin prisma art. 2 (4) din Carta ONU. Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare”. Chişinău – 21 – 22 septembrie 2011. p. 49 – 52. (0,14 c.a.)
  4. Roşca Valentin. Reglementarea agresiunii în legislaţii naţionale (aspect comparativ). În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor şi tinerilor cercetători, ediţia a VI-a, „Tendinţe Contemporane în evoluţia patrimoniului istoric şi juridic al Republicii Moldova”. Chişinău – 12 aprilie 2012. p. 234 – 245. (0,74 c.a.)
  5. Roşca Valentin. Tipuri şi forme ale agresiunii în dreptul internaţional. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău – 25 – 26 septembrie 2012. p. 67 – 70. (0,31 c.a.)
  6. Roşca Valentin. Jurisprudența CEDO cu privire la conflictele armate. În: Materialele Conferinței științifice internaționale anuale a tinerilor cercetători, ediția a VII-a, „Tendinţe Contemporane ale dezvoltării științei în contextul valorificării opțiunii europene: viziuni ale tinerilor cercetători.” Chișinău – 30 mai 2013. p. 253 – 259. (0,72 c.a.)

 

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată: Lucrarea reprezintă un studiu care constă în elucidarea şi analiza detaliată şi multiaspectuală a cadrului normativ internaţional în materia definirii agresiunii. Un scop primordial al acestui studiu a constat în realizarea unei cercetări complexe a instituţiei agresiunii în contextul dreptului internaţional prin prisma unei analize detaliate a procesului de codificare şi contracarare a actelor şi crimelor de agresiune în dreptul internaţional cu elucidarea carenţelor din dreptul internaţional şi tendinţelor de dezvoltare în cadrul societăţii internaţionale la acest capitol.

2. Conţinutul de bază al tezei:Teza este structurată în patru capitole, succedate logic. Capitolul I intitulat „Analiza reglementărilor cu privire la calificarea agresiunii în dreptul internațional” care este consacrat investigării cercetărilor ştiinţifice şi a cadrului normativ internaţional şi naţional în domeniu. Capitolul II intitulat „Definirea agresiunii ca act imputabil statelor” prin care a fost realizată o cercetare complexă a fenomenului agresiunii în dreptul internaţional. Capitolul III al tezei „Agresiunea – crimă contra păcii și securității” elucidează posibilitatea tragerii la răspundere internaţională individuală pentru crima de agresiune a persoanelor fizice. Ultimul capitol al tezei – Capitolul IV „Calificarea agresiunii în jurisprudenţa internaţională” expune un studiu detaliat al jurisprudenţei internaţionale ad-hoc şi permanente cu privire la cazurile care se referă la aplicarea forţei în relaţiile internaţionale. În compartimentul Concluzii generale şi recomandări sunt expuse rezultatele obţinute în urma cercetării.

3. Principalele rezultate obţinute:Prin studiul realizat a fost elucidată problema codificării agresiunii şi a principalelor tendinţe ale comunităţii internaţionale în abordarea problemei care se referă la definirea şi codificarea agresiunii. În lucrare au fost formulate unele soluţii de ordin ştiinţific şi practic ce pot servi pentru eventualele consolidări ale cadrului legal naţional şi internaţional în ce priveşte contracararea actelor şi crimelor de agresiune. Este una dintre primele lucrări dedicate nemijlocit procesului de definire şi codificare a agresiunii, iar tezele şi concluziile formulate în lucrare vor servi drept o completare a materiei dreptului internaţional public. Rezultatele obţinute în cadrul acestui studiu vor constitui un îndemn pentru dezvoltarea în continuare a acestei tematici şi pentru formularea de noi soluţii privitoare la dezvoltarea cadrului legal în ce priveşte agresiunea. De asemenea, prin rezultatele obţinute se concretizează în mare măsură unele aspecte problematice ale agresiunii în dreptul internaţional public.

Comments are closed.