Susţinerea tezei de doctor a dlui Chetruş Ulian (specialitatea 12.00.02 –Drept public (constituţional)

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului Chetruş Ulian, conducător ştiinţific: Costachi Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat DH 15 12.00.02-56 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM cu titlul tezei: Garantarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale în procesul  aplicării măsurilor de constrângere juridică, la speciliatatea: 12.00.02 –Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept.

Susţinerea va avea loc la 10 decembrie 2013, ora 14.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 1, biroul 408.

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:

  • Chetruş U. În actualitate: garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului în aplicarea măsurilor de constrîngere juridică. În: Legea şi Viaţa, 2007, nr. 7. p. 45-48.
  • Chetruş U. Inviolabilitatea persoanei – drept fundamental pasibil de restrîngere. În: Revista Naţională de Drept, 2013, nr. 5. p. 21-26.
  • Chetruş U. Aspecte ale garantării drepturilor şi libertăţilor omului în statul de drept. În: Anuar Ştiinţific Vol. VII-VIII. Chişinău, 2010. p. 310-315.
  • Chetruş U. Esenţa, valoarea şi particularităţile dreptului la integritate fizică şi psihică din perspectivă naţională şi comunitară. În: “Contribuţii ştiinţifice la edificarea şi consolidarea statului de drept”. Conferinţă ştiinţifică internaţională (3 mai 2011, mun. Chişinău). Chişinău: 2011. p. 743-750.

Problematica abordată constă în argumentarea esenţei constrîngerii juridice de a fi o restrîngere a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi identificarea garanţiilor constituţionale şi procesuale care asigură legalitatea şi temeinicia aplicării acesteia.

Conţinutul de bază al tezei: Introducerea inserează argumentarea alegerii şi actualitatea temei investigate, stabilindu-se scopul şi obiectivele lucrării, determinîndu-se suportul metodologic, teoretico-ştiinţific şi baza normativ-legislativă, argumentîndu-se noutatea ştiinţifică, semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării, precizîndu-se tezele propuse spre susţinere, aprobarea şi structura tezei. Primul capitol reprezintă fundamentul conceptual al subiectului investigat. Capitolul al doilea reprezintă o analiză profundă a conceptului de „constrîngere juridică”, prin aceasta urmărindu-se elucidarea particularităţilor şi formelor de manifestare a constrîngerii ca metodă de conducere statală şi de asigurare a ordinii de drept. Capitolul trei al lucrării  conţine o abordare complexă şi detaliată două drepturi constituţionale – dreptul la inviolabilitate personală şi dreptul la integritate fizică şi psihică, în vederea aprecierii impactului asupra acestora a măsurilor de constrîngere juridică şi a identificării limitelor ce trebuie respectate la aplicarea acestora. Capitolul final al lucării  vine să aducă în actualitate problema garanţiilor legalităţii şi temeiniciei restrîngerii drepturilor omului la aplicarea constrîngerii procesuale, precum şi a valorii dreptului la un proces echitabil ca garanţie fundamentală a apărării drepturilor şi libertăţilor acestuia.

Principalele rezultate obţinute.  - Aplicarea constrîngerii de către stat (autorităţile competente) ia forma unui raport juridic, ale cărui elemente sînt clar şi concret stabilite în normele de drept, urmărindu-se doar atingerea scopurilor prevăzute de lege. Constrîngerea statală necesită a fi reglementată juridic în detalii, în vederea determinării normative a acelor restricţii pe care urmează să le suporte subiectul relaţiilor sociale supus măsurilor de constrîngere. Concretizarea aspectelor procesuale de aplicare a măsurilor de constrîngere contribuie la consolidarea legalităţii acestei activităţi. Cu cît mai exact şi complet este reglementată procedura aplicării constrîngerii juridice, cu atît mai solide sînt garanţiile juridice ale drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. – Constrîngerea juridică poate şi trebuie să fie înţeleasă şi aplicată doar ca o restrîngere a drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului, moment ce presupune necesitatea respectării tuturor cerinţelor şi condiţiilor prestabilite de lege în materia dată. În special, se impune respectarea principiilor legalităţii, proporţionalităţii, oportunităţii, atingerii scopurilor pentru care se operează restrîngerea drepturilor. – Pentru garantarea eficientă a respectării drepturilor şi libertăţilor persoanelor supuse măsurilor de constrîngere juridică sînt absolut necesare garanţiile constituţionale, penale, procesual penale, procesual contravenţionale şi juridico-civile. Rolul fundamental în cazul dat revine garanţiilor constituţionale, care trebuie să pună accent pe cele mai importante momente de natură să asigure respectarea drepturilor şi libertăţilor la aplicarea constrîngerii şi apărarea eficientă a acestora. Nu mai puţin importante sunt garanţiile procesuale (oferite de legislaţia procesual penală şi procesual contravenţională), precum: principiile fundamentale ale procesului, forma procesuală a justiţiei, drepturile şi obligaţiile participanţilor la proces şi sancţiunile procesuale.

- Garanţia fundamentală a apărării drepturilor persoanei în cadrul procesului penal (cît şi contravenţional) este dreptul la un proces echitabil care cuprinde un set de garanţii oferite persoanelor în vederea respectării şi apărării drepturilor şi libertăţilor constituţionale în procesul aplicării constrîngerii juridice (cum ar fi: dreptul la apărare, dreptul de acces la un tribunal (accesul liber la justiţie), dreptul de a fi judecat într-un termen rezonabil, dreptul la reparaţii, dreptul la recurs la organismele internaţionale).

Comments are closed.