Susţinerea tezei de doctor a dnei Bobaru Ana Daniela (specialitatea – Drept public)

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentei Bobaru Ana Daniela, conducător ştiinţific: Popa Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat DH 15 12.00.02-57 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM cu titlul tezei: „Curtea de Justiţie a Uniunii Europene – garant al aplicării uniforme a dreptului Uniunii Europene”, la speciliatatea Drept public (drept internaţional şi european public).

Susţinerea va avea loc la 17 decembrie 2013, ora 14.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 1, biroul 408.

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:

  • Bobaru A. D. Rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în procesul de interpretare şi aplicare uniformă a dreptului Uniunii Europene, monografie, Bucureşti: Universitară, 2011. 375 p.
  • Bobaru A. D. Încălcarea unei cerinţe procedurale esenţiale – cauză de anulare a unui act comunitar. În:  Revista Legea şi viaţa, 2008, nr.9.p.50-52.
  • Bobaru A. D. Faza administrativă a acţiunii în constatarea neîndeplinirii de către statele membre a obligaţiilor ce îi revin conform Tratatului. În: Revista Legea şi viaţa, 2008, nr.10. p.40-44.
  • Bobaru A. D.  Short presentation of items for the new  Court of Justice of Luxembourg the Treaty of Lisbon (Succintă prezentare a elementelor de noutate aduse Curţii de Justiţie de la Luxemburg de Tratatul de la Lisabona).  În: Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, seria Ştiinţe Juridice, 2010, nr.3. p.205-216.

Problematica abordată soluţionată constă în evidenţierea rolului Curţii Europene de Justiţie în soluţionarea disputelor dintre guvernele statelor membre şi instituţiile europene, având rolul de garant al respectării şi interpretării dreptului comunitar, precum şi aplicarea corectă a tratatelor comunitare.

Conţinutul de bază al tezei inserează  argumentarea actualităţii temei investigate, stabilindu-se scopul şi obiectivele lucrării, determinându-se suportul metodologic, tehnico-ştiinţific, precum şi baza normativă, argumentându-se noutatea ştiinţifică, semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării, prezentându-se tezele supuse spre susţinere şi structura tezei. Primul capitol este capitol introductiv, în cadrul său s-a efectuat o analiză a materialelor ştiinţifice la tema tezei: tratate, monografii, lucrări ştiinţifice etc. publicate în ţară şi în străinătate, o atenţie deosebită acordându-se publicaţiilor apărute în ultimii ani, precum şi a cadrului normativ care stă la baza problematicii supusă cercetării. Capitolul 2 cu titlul analizează autoritatea judecătorească punând în evidenţă rolul său în ordinea juridică constituţională a Uniunii, arătând în mod deosebit rolul judecătorilor în procesul de aplicare a dreptului Uniunii Europene, pornindu-se de la faptul că prezenţa acestora într-un organism al Uniunii Europene garantează asigurarea interesului naţional prin pronunţarea unor decizii suverane. Capitolul al treilea este destinat analizei competenţelor atribuite Curţii de Justiţie de la Luxembourg, dar şi coraporturilor dintre judecătorul naţional şi cel unional, prin prisma aplicării unitare a dreptului UE. Capitolul patru evidenţiază modalităţile jurisdicţionale prin care Curtea de Justiţie îndeplineşte rolul de garant al aplicării unitare a dreptului Uniunii.

Rezultate ştiinţifice înaintate spre susţinere: 1. S-au analizat competenţele Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi s-a argumentat ştiinţific modul în care aceasta acţionează ca instanţă de contencios constituţional la nivel unional, stabilind conformitatea normelor unionale cu Tratatul, după cum Curtea Constituţională a statelor membre acţionează în sensul garantării unei aplicări conforme cu legea fundamentală. 2. S-au identificat paradigmele de cercetare a suveranităţii şi s-a evidenţiat interdependenţa practică a nivelului naţional cu cel unional, arătându-se faptul că statele îşi păstrează supremaţia şi independenţa, condiţionându-se reciproc, suveranitatea fiind divizibilă numai funcţional, în acest sens modul de funcţionare a mecanismului de integrare ce are la bază principiile subsidiarităţii şi aplicabilităţii directe, este soluţia pentru păstrarea echilibrului între puterea de la nivelul statelor membre şi cea unională.  3. S-a demonstrat că în garantarea aplicării uniforme a dreptului UE un rol important îl au judecătorii, de aceea judecătorul naţional va stabili mai întâi dacă există o normă de transpunere a directivei în ordinea juridică internă şi apoi, dacă această implementare este una adecvată sau nu, însă, dacă există neclarităţi privind aplicarea dreptului UE, acesta va consulta judecătorul unional în vederea unei aplicări uniforme a dreptului unional. 4. S-au identificat cauzele care au determinat nerespectarea legislaţiei UE pentru statele membre şi s-a evidenţiat rolul Curţii de Justiţie în soluţionarea disputelor dintre autorităţile naţionale şi instituţiile unionale.5. S-a elucidat conceptul de sancţiune în dreptul unional, evidenţiindu-se consecinţele pentru cei care au suferit un prejudiciu ca urmare a neaplicării sau aplicării necorespunzătoare a dreptului Uniunii de către autorităţile unui stat membru şi modalităţile prin care statele membre răspund de nerespectarea dreptului UE.

Comments are closed.