Susţinerea tezei de doctor în drept a doamnei Elena BUGUȚA

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în drept elaborată de către doamna BUGUȚA Elena, conducător științific: Viorel V. BERLIBA, conferențiar universtar, doctor în drept.

 

COMPONENŢA CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC SPECIALIZAT:

BARBĂNEAGRĂ Alexei, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar

OSOIANU Tudor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar

CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar

SEDLEŢCHI Iurie, doctor în drept, profesor universitar

AIRAPETEAN Artur, doctor în drept, conferenţiar universitar

REFERENŢI OFICIALI

BUJOR Valeriu, doctor în drept, profesor universitar

RUSU Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar

 

TEMA TEZEI: Împăcarea – act juridic de înlăturare a răspunderii penale

SPECIALITATEA: 12.00.08 – Drept penal (drept penal; drept procesual penal)

DATA: 21 februarie 2014

ORA: 15.00
LOCUL: mun. Chișinău, str. A. Mateevici, 60, bl. 4, sala 222

PRINCIPALELE PUBLICAȚII LA TEMA TEZEI DE DOCTORAT

  1. Aspecte privind istoricul şi evoluţia instituţiei împăcării penale. În: Закон и жизнь, 2011, №12, р. 51-55.;
  2. Analiza comparativă a reglementărilor privind instituţia împăcării penale în unele state ale sistemului de drept romano-germanic şi cel anglo-saxon. În: Legea şi viaţa, 2012, nr.1, p. 53-57.
  3. Condiţiile desfăşurării procesului de mediere şi ale încheierii acordului de împăcare. În: Legea şi viaţa, 2012, nr.4, p. 15-18.
  4. Temeiurile juridice ale înlăturării răspunderii penale în legătură cu împăcarea părţilor. În: Legea şi viaţa, 2012, nr.12, p. 38-45.
  5. Procedura încheierii acordului de împăcare-condiţie de înlăturare a răspunderii penale. În: Revista Naţională de Drept, 2013, nr. 08, p. 66-72.

 

REZUMATUL TEZEI

Problematica abordată: realizarea analizei complexe a instituţiei împăcării prin examinarea particularităţilor, condiţiilor legalităţii acesteia, evidenţiindu-se premisele necesare în vederea creării unui mecanism eficient de aplicare a instituţiei, inclusiv prin elaborarea recomandărilor privind perfecţionarea legii penale şi procesual-penale ale RM în această materie, precum şi a practicii de aplicare a împăcării penale.

Conţinutul de bază al tezei: În baza planului elaborat a fost cercetată, de pe poziţii noi, instituţia împăcării – una dintre cele mai novatoare cauze care înlătură răspunderea penală. Materialele cercetării pot condiţiona sistematizarea şi dezvoltarea investigaţiilor ştiinţifice în raport cu natura ei socială şi juridică, definirea noţiunilor care vizează împăcarea – act de înlăturare a răspunderii penale, determinarea particularităţilor şi condiţiilor împăcării, stabilirea persoanelor care pot încheia acordul de împăcare, precum şi a condiţiilor încheierii acestuia.

Principalele rezultate obţinute: a fost definită noţiunea de împăcare – cauză care înlătură răspunderea penală – şi identificate semnele definitorii ale instituţiei împăcării penale; a fost interpretat conţinutul raportului juridic de împăcare; a fost stabilită şi descrisă corelaţia între acordul de împăcare şi contractul de tranzacţie, lipsa plâng-rii prealabile ori retragerea acesteia; au fost determinate temeiurile, condiţiile şi efectele încheierii acordului de împăcare; a fost stabilit mecanismul încheierii acordului de împăcare prin prisma instituţiei medierii etc.

Comments are closed.