Susținerea referatului științific al tezei de doctor habilitat în politologie al dlui Pantelimon Varzari

Susținerea referatului științific al tezei de doctor habilitat în politologie (în baza lucrărilor publicate) al dlui Pantelimon Varzari, doctor în filosofie, conferențiar universitar

 

Se anunţă susţinerea referatului științific al tezei de doctor  habilitat în politologie (în baza lucrărilor publicate)

Pretendent:  Varzari Pantelimon, dr. în filosofie, conf. universitar.

Consultanţi ştiinţifici:

Rusnac Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, academician;

Juc Victor, doctor habilitat în politologie, profesor cercetător.

Consiliul Știinţific Specializat DH 18 561.01-01 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM:

1. Roșca Alexandru, președinte, doctor habilitat în filosofie, academician;

2. Rusandu Ion, secretar științific, doctor în filosofie, conferențiar cercetător;

3. Moraru Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar;

4. Solomon Constantin, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar;

5. Nazaria Sergiu, doctor habilitat în științe politice, conferențiar universitar;

6. Pascaru Ana, doctor habilitat în filosofie, conferențiar cercetător;

7. Bidziura Ivan, doctor habilitat în politologie, profesor universitar (Ucraina).

Referenți oficiali:

1. Poede George, doctor în politologie, profesor universitar, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iași, România;

2. Saca Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova;

3. Capcelea Valeriu, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „Alecu  Russo” din Bălți.

Tema referatului științific al tezei: „Elita politica și birocrația în contextul realizării reformelor democratice (cazul Republicii Moldova)”.

Specialitatea 561.01 – Teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice

Data: 28 martie 2014, Ora:   1500

Local:  Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM (MD 2001, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 1, et. 2, Sala Mică).

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema referatului tezei ale autorului

Monografii:

 1. Varzari Pantelimon. Elita politică și birocrația în contextul realizării reformelor democratice (cazul Republicii Moldova). Monografie. Chișinău: Pontos, 2013. 366 p. 18,83 c.a.
 2. Varzari Pantelimon. Elita politică din Republica Moldova: realităţi şi perspective. Chişinău: CEP USM, 2008. 135 p. 8,0 c.a.
 3. Varzari Pantelimon. Introducere în elitologie (Studiu). Chişinău: CE USM, 2003. 175 p. 10,0 c.a.

Articole științifice publicate în reviste din străinătate:

 1. Varzari Pantelimon. Varzari Vitalie. Europeanization and Democratization: a Project of the National Political Elite (the Case of the Republic of Moldova). În: Право и политология. Международный научный журнал. Chisinau, 2013, nr. 22. p. 37-45. 1,35 c.a.  
 2. Varzari Pantelimon. Varzari Ivan. Страна – общество – государство: концепт независимости (сравнительный политологический анализ). În: Право и политология. Международный научный журнал. Chisinau, 2012, nr. 20. p. 39-49. 1,35 c.a.
 3. Varzari Pantelimon. Демократія і бюрократія: проблема сумісності. În: Політичний менеджмент. Kiev, 2010, nr. 1 (40). p. 76-87. 1,25 c.a.

Articole publicate în reviste științifice naționale:

 1. Varzari Pantelimon. Conceptualizarea politică a birocraţiei ca grup de interese restrînse. În: Administrarea Publică. Revistă metodico-științifică trimestrială, 2013, nr. 2 (78). p. 23-30. 0,85 c.a.
 2. Varzari Pantelimon. Birocrația ca tip special de organizare socială în abordarea weberiană. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). Revistă ştiinţifică trimestrială, 2013, nr. 2 (LXI). p. 35-48. 1,25 c.a.
 3. Varzari Pantelimon. Provocările şi implicaţiile democraţiei în societatea contemporană. În: Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice, 2013, nr. 1 (161). p. 39-48. 0,75 c.a.

Articole publicate în culegeri din străinătate:

 1. Varzari Pantelimon. Государство и гражданское общество на постсоветском пространстве: механизмы взаимодействия (на примере Республики Mолдова). În: Iсторичний досвiд становлення iнститутiв громадянського суспiльства в краïнах Європи. Зб. наукових праць. Киïв: Фолiант, 2012. p. 405-416. 0,5 с.а.
 2. Varzari Pantelimon. Societatea civilă şi statul: modalităţi de interacţiune (cazul Republicii Moldova). În: Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane. Studii şi cercetări. Tom. XVI / Coord. A. Gugiuman. Cluj-Napoca: Ed. Argonaut, 2011. p. 99-107. 0,5 c.a.

Articole publicate în culegeri naționale:

 1. Varzari Pantelimon. Europenizarea și democratizarea din perspectiva de integrare europeană a Republicii Moldova. În: Analele științifice. Ed. I. Vol. 1 / Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene „Constantin Stere”. Chișinău: USPEE „Constantin Stere”, 2013. p. 100-109. 1,2 c.a.
 2. Varzari Pantelimon. Tuceacov Eduard. Puterea politică și birocrația în condițiile societății informaționale: realități și perspective. În: Teoria şi practica administrării publice (Materiale ale Conferinţei internaționale științifico-practice, 22 mai 2012). Chișinău: AAP, 2012. p. 12-14. 0,35 c.a.
 3. Varzari Pantelimon. Democrația și societatea civilă în Republica Moldova: realități și perspective spre modernizare. În: Strategia supraviețuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei și medicinii. Culegere de articole științifice. Vol. 2 / Red. responsabil T.N. Țîrdea. Chișinău: „Print-Caro” SRL, 2012. p. 163-166. 0,45 c.a.

Rezumatul referatului științific al tezei

1. Problematica abordată ține de: analiza trinomului elită politică – democrație – birocrație care este un mod nou de abordare a problemei cercetate; cadrul conceptual propus, oferind astfel noi argumente în favoarea caracterului operațional al vectorului european în dezvoltarea Republicii Moldova prin elaborarea și aplicarea unei formule politice funcționale de guvernare; operarea unor clarificări conceptuale utile pentru dobîndirea de noi cunoștințe veridice cu privire la structurile de putere ale statului.

2. Conţinutul de bază al referatului tezei se referă la: sistematizarea multitudinii de opinii asupra subiectului în vederea fundamentării unei concepții proprii prin intermediul căreia este definit locul elitei politice și identificat rolul birocrației în contextul realizării reformelor democratice în Republica Moldova; delimitarea abordărilor teoretico-metodologice cu privire la fenomenul elitei și cel al birocrației; cercetarea procesului constituirii și dezvoltării elitei politice naționale; evaluarea calității guvernării; determinarea locului birocrației și ale unor sfidări în condițiile promovării transformărilor democratice din Republica Moldova. Referatul științific al tezei include Introducere, cinci capitole, fiecare fiind structurat în trei subcapitole, Concluzii generale și recomandări, finalizînd cu Bibliografie.

3. Rezultatele principial noi obținute au contribuit la crearea în Republica Moldova a unei direcții științifice noi în domeniul științelor politice – studii elitologice care trebuie privite nu numai ca un „discurs epistemic” despre studiul elitelor, ci și ca o disciplină de sine stătătoare în sistemul științelor politice, și anume – Elitologia (Teoria elitelor).

Comments are closed.