Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. Marian ROTARU

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului  Rotaru Marian, conducător ştiinţific: Popa Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.02 – 01 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM cu titlul tezei: „Dreptul colectivităţilor locale la administrarea domeniului public”, la specialitatea: 552.02  Drept administrativ.

Susţinerea va avea loc la 13 iunie 2014, ora 12.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 1, biroul 408.

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:

  • Rotaru M. Trăsăturile specifice ale autorităților publice reprezentative locale. În: Studii juridice universitare, nr. 3-4, Anul I. Chişinău: ULIM, ICDPDO, 2009, p.252-256 0.35 c.a.
  • Rotaru M. Consiliul local – autoritate administrativă reprezentativă. În: Revista Naţională de Drept, 2009, nr.7, p.48-51. 0,45 c.a.
  • Rotaru M. Dreptul colectivităților locale la administrația propriilor interese. În: Persoanele dispărute fără veste: constatări, concluzii şi recomandări. Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practică: „Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică”, 9-10 iunie 2009. Chişinău: ULIM, 2009, p. 399-406. 0.58 c.a.
  • Rotaru M. Dreptul colectivităţilor locale la administrare autonomă a problemelor de interes local. În: Revista Naţională de Drept, 2012, nr.2. p.55-59. 0,61 c.a.

Problematica abordatăsoluţionată rezidă în definirea dimensiunii și statutului juridic al colectivităţilor locale, precum și în identificarea mijloacelor de realizare a intereselor proprii ale acestora sau de soluționare a unor probleme locale specifice.

Conţinutul de bază al tezei. Introducerea inserează  argumentarea actualităţii temei investigate, stabilindu-se scopul şi obiectivele lucrării, determinându-se suportul metodologic, tehnico-ştiinţific, precum şi baza normativă, argumentându-se noutatea ştiinţifică, semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării, prezentându-se tezele supuse spre susţinere şi structura tezei. Primul capitol este unul introductiv şi este dedicat analizei rolului autorităţilor administraţiei publice locale la administrarea domeniului public. În cadrul său s-a efectuat o analiză a materialelor ştiinţifice la tematezei: tratate, monografii, lucrări ştiinţifice etc. publicate în ţară şi în străinătate. Capitolul 2 „Colectivităţile locale – pilon de bază în sistemul administraţiei publice” este dedicat analizei şi rolului autorităţilor publice locale în cadrul sistemului administraţiei publice, dreptului colectivităţilor locale la o administrare autonomă a problemelor de interes local, principiilor de organizare şi funcţionare a administraţiei publice în unităţile administrativ-teritoriale din România şi Republica Moldova.  Capitolul 3„Proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale” abordează problematica dreptului unităţilor administrativ-teritoriale de a dispune de patrimoniu propriu distinct de patrimoniul statului şi altor unităţi administrativ-teritoriale, exercitării drepturilor patrimoniale ale unităţilor administrativ-teritoriale. Capitolul 4 „Finanţele publice locale” abordează problematica finanţelor publice locale în asigurarea autonomiei şi descentralizării financiare.

Rezultate ştiinţifice înaintate spre susţinere: 1. Se argumentează că statul, în cadrul unui sistem descentralizat, nu mai este singura colectivitate teritorială recunoscută, ci, alături de acesta, şi colectivităţile teritoriale locale sunt persoane juridice de drept public politico-teritoriale, având capacitate de drept public proprie şi interese publice proprii, distincte de interesele publice ale statului. Ele dispun de autorităţi administrative proprii pentru satisfacerea acestor interese publice, precum şi de mijloace umane, financiare şi materiale necesare.

2. Se demonstrează că dreptul colectivităților locale la administrarea domeniului public se realizează prin intermediul unor autorităţi (organe) reprezentative, alese de colectivitatea respectivă, prin intermediul votului universal. Colectivitățile locale dispun de dreptul și de capacitatea efectivă de a soluționa și a gestiona în cadrul legii o parte importantă a treburilor locale.

3. Se argumentează că competențele atribuite autorităților administrației publice trebuie să fie, în mod normal, depline și exclusive. Ele nu pot fi puse în cauză sau limitate de către o altă autoritate centrală sau regională, decât în cazurile prevăzute de lege.

4. Se demonstrează că colectivitățile locale dispun de dreptul la resurse proprii, suficiente, de care pot dispune în mod liber în exercitarea atribuțiilor lor, precum și de dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești, în scopul asigurării liberului exercițiu al competențelor lor și al respectului principiilor de autonomie locală, prevăzute în Constituție sau legislația națională.

5. Au fost evidenţiate mecanismele privind protecţia autonomiei locale și a dreptului colectivităților locale la administrarea domeniului public.

Comments are closed.