Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. Petru RAILEAN

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului  Railean Petru, conducător ştiinţific: Costachi Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.01 – 02 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM cu titlul tezei: „Esența și importanța activității jurisdicționale în asigurarea legalității în statul de drept”, la specialitatea: 552.01  Drept constituțional.

Susţinerea va avea loc la 10 iunie 2014, ora 14.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 1, biroul 408.

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:

  • Railean P. Reflecţii asupra justiţiei şi activităţii jurisdicţionale. În: Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare”, Ştiinţe socioumane. Ediţia a 9-a. Chişinău, 2009, p. 148-151 (0,47 c.a.).
  • Railean P. Controlul judiciar – garanţie fundamentală a legalităţii în statul de drept. În: Revista Naţională de Drept, 2010, nr. 9-10, p. 124-126 (0,40 c.a.).
  • Railean P. Conţinutul şi valoarea legalităţii într-un stat de drept. În: Legea şi Viaţa, 2010, nr. 9. p. 21-24 (0,50 c.a.).
  • Райлян П. Сущность судебной власти в правовом государстве. În: Закон и Жизнь, 2010, nr. 9, р. 30-33 (0,36 c.a.).
  • Райлян П. Роль и значение судебной власти в системе разделения властей. În: Закон и Жизнь, 2010, nr. 11, р. 18-23 (0,47 c.a.).

Problematica abordatăsoluţionată constă în identificarea contribuţiei activităţii jurisdicţionale, exercitată de jurisdicţia de drept comun şi jurisdicţia constitu­ţio­nală, la asigurarea legalităţii (în accepţiunea sa contemporană) şi a legalităţii constitu­ţionale (constituţionalităţii) în calitate de principii fundamentale ale statului de drept.

Conţinutul de bază al lucrării cuprinde asemenea repere conceptuale precum: argumentarea alegerii şi actualitatea temei investigate, scopul şi obiectivele lucrării, suportul metodologic, teoretico-ştiinţific şi baza normativ-legislativă, argumentarea noutăţii ştiinţifice, a semnificaţiei teoretice şi a valorii aplicative a lucrării, tezele propuse spre susţinere, aprobarea şi structura tezei. Primul capitol,intitulat „Valorificarea ştiinţifică a esenţei şi importanţei activi­tă­ţii jurisdicţionale în asigurarea legalităţii în statul de drept”, propune o trecere în revistă a cercetătorilor care au fost preocupaţi de problema asigurării legalităţii în statul de drept, în scopul aprecierii gradului de cercetare ştiinţifică a temei. Capitolul doi – „Valoarea legalităţii ca principiu al statului de drept”, cuprinde o argumentare a necesităţii reconceptualizării principiului legalităţii în noile condiţii contemporane. În concret, se precizează că printre principalele momente care îi conferă actualmente un nou conţinut pot fi menţionate: – trasarea unei distincţii dintre drept şi lege, or, altfel spus accentuarea conţinutului de drept al legii; – completarea conţinutului normativ al legalităţii cu normele juridice internaţionale; – extinderea legalităţii asupra activităţii de creare a dreptului, adică activităţii legislative. Capitolul trei – „Justiţia şi puterea judecătorească – elemente indispensabile unui stat de drept”, cuprinde o analiză a justiţiei ca principalul mecanism juridic de realizare a statului de drept şi o expunere a valorii puterii judecătoreşti în cadrul statului de drept. Capitolul patru – „Asigurarea legalităţii de către puterea judecătorească: modalităţi, premise, condiţii şi garanţii”, conţine un studiu detaliat asupra rolului puterii judecătoreşti în asigurarea legalităţii. Capitolul cinci – „Rolul justiţiei constituţionale în asigurarea legalităţii în statul de drept”, cuprinde un studiu axat pe cele mai importante aspecte ale rolului justiţiei constituţionale în asigurarea legalităţii în statul de drept.

Rezultate ştiinţifice obținute țin de:

–argumentarea esenţei şi conţinutului noţiunii de „activitate jurisdicţională” ca fiind activitatea desfăşurată atît de instanţele de drept comun, cît şi de jurisdicţia constituţională a statului;

– argumentarea necesităţii redimensionarii principiului legalităţii în cadrul statului de drept contemporan şi identificarea constituţionalităţii (legalităţii constituţionale) ca principiu distinct al ordinii constituţionale;

–precizarea locului şi rolului puterii judecătoreşti în statul de drept, prin prisma principiului separaţiei puterilor în stat, ca principalul factor de asigurare a legalităţii în sfera de aplicare a dreptului;

–argumentarea necesităţii recunoaşterii precedentului judiciar ca fiind izvor de drept pentru sistemul nostru juridic, întrucît are rolul de a contribui la asigurarea princi­piului legalităţii implicit în desfăşurarea activităţii jurisdicţionale;

–argumentarea rolului distinct al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova în asigurarea respectării principiului constituţionalităţii ca nucleu al legalităţii în statul de drept.

Comments are closed.