Susținerea tezei de doctor în științe politice a dnei Beregoi Natalia

Pretendent: Natalia BEREGOI

Conducător ştiinţific: Sergiu NAZARIA, doctor habilitat în științe politice, conferențiar universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 18.562.01 – 02

Tema tezei: „Rolul politicilor mediatice în procesul de integrare a Republicii Moldova”

Specialitatea: 562.01 – Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei

Data: 18 septembrie 2014, Ora: 15:00

Local: Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, MD 2001, Republica Moldova, bul. Ștefan cel Mare, 1, aud. 408

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 

 • Articole în culegeri naţionale:
 1. Beregoi Natalia. Activitatea actorilor relaţiilor internaţionale în domeniul mediatic. În: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2014, nr. 2, p. 194-207. (1,0 c.a.).
 2. Beregoi Natalia. Sincronizarea politicilor mediatice naționale cu modelele comunitare. În: Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale. 2012, nr.1, p. 77-86. (1,0 c.a.).
 3. Beregoi Natalia. Consideraţii privind manifestarea politicilor mediatice. În: Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale. 2011, nr.1, p. 97-105. (1,0 c.a.).
 4. Beregoi Natalia. Cercetarea integrării europene prin prisma abordării sistemice. În: Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale. 2010, nr. 2, p. 44-50. (0,8 c.a.).
 5. Beregoi Natalia. Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova în domeniul audiovizualului cu acquis-ul comunitar. În: Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale. 2010, nr. 1, p. 72-82. (1,3 c.a.).

 

 • Articole de sinteză:
 1. Moraru Diana, Beregoi Natalia. Actualitatea aspectelor mediatice în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. În: Realitățile politice și realitățile mediatice în contextul integrării europene; coord. Victor Moraru. Chișinău: Tipografia „Siriusˮ, 2014, p. 183-189. (0,5 c.a.).
 2. Beregoi Natalia. Implementarea normelor dreptului internaţional public privind libertatea de exprimare în Republica Moldova. În: Implementarea normelor dreptului internațional în legislația națională a Republicii Moldova. Chișinău: CEP USM, 2011, p.117-135. (1,2 c.a.).

 

 • Materiale ale comunicărilor ştiinţifice:
 1. Beregoi Natalia. Factorul mediatic în relațiile internaționale. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice anuale a tinerilor cercetători „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei în contextul valorificării opţiunii europene: viziuni ale tinerilor cercetători”. Ediţia VII, Vol. I. 30 mai 2013, Chişinău. [s.n] p. 29-35. (0,7 c.a.).   
 2. Beregoi Natalia. Perspectivele integrării europene a Republicii Moldova prin prisma politicilor mediatice. În: Materialele Conferinței științifice internaționale anuale a tinerilor cercetători „Tendințe contemporane în evoluția patrimoniului istoric și juridic al Republicii Moldova”. Ediţia a VI-a, Vol. III, 12 aprilie 2012, Chişinău: Artpoligraf SRL, p. 17-28. (0,8 c.a.).
 3. Beregoi Natalia. Dimensiuni economice și socio-culturale în dezvoltarea politicilor mediatice europene. În: Materialele Conferinței științifice internaționale anuale a tinerilor cercetători „Edificarea statutului de drept și punerea în valoare a patrimoniului cultural și istoric al Moldovei în contextul integrării europene”. Ediția a V-a, Vol II,  29 martie 2011. Chișinău: Artpoligraf SRL, p. 107-114. (0,7 c.a.).
 4. Beregoi Natalia. Politici audiovizuale europene în procesul de constituire a identităţii comunitare. În: Materialele Conferinței științifice internaționale anuale a tinerilor cercetători „Republica Moldova în contextul geopolitic contemporan şi perspectivele integrării europene”. Ediţia IV, 16 aprilie 2010. Chişinău: Ed.Pontos, p. 99-110. (1,0 c.a.).

 

            Problematica abordată

            În lucrare sunt supuse cercetării două categorii complexe, politici mediatice şi integrare europeană, elucidându-se geneza şi evoluţia lor, inclusiv interacţiunea actuală a acestora. Demersul teoretic are o finalitate aplicativă ca un studiu care analizează capacitatea politicilor mediatice de a accelera finalitatea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi care formulează recomandări privind mecanismele şi strategiile de informare şi comunicare a cetăţenilor privind aspectele procesului de integrare în Uniunea Europeană.

           

            Conținutul de bază a tezei

            Teza conține introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, lista bibliografică și anexe. Primul capitol conţine evaluarea gradului de cercetare a problemei ştiinţifice prin prisma materialelor bibliografice la tema tezei, publicate în ţară şi peste hotare. Al doilea capitol cuprinde o structurare conceptuală a noţiunii de politici mediatice prin prisma abordării ontologice, fiind axat pe elucidarea conţinutului semantic al principalelor concepţii, totodată sunt studiate conexiunile dintre politicile mediatice şi procesele integraţioniste europene şi relaţiile mass-media cu politica externă în procesul de formare a opiniei publice. Cel de al treilea capitol evocă aspectul practic al conexiunii politicilor mediatice comunitare cu procesele integraţioniste europene întru consolidarea relaţiilor între membrii UE. Cel de al patrulea capitol cercetează capacitatea de influenţă a Uniunii Europene asupra politicilor mediatice naţionale prin transferul de politici, un element al condiţionalităţii instituţiilor europene, și cuprinde un studiu de determinare a rolului şi influenţei societăţii civile ca actor al politicilor mediatice.

           

            Principalele rezultate obţinute

            În urma cercetărilor efectuate a fost conceptualizat termenul de politici mediatice prin dimensiunile ontologică şi epistemologică, s-au identificat etapele de reper în evoluţia politicilor mediatice naţionale, s-au cercetat efectele strategiilor de politică externă promovate la nivel naţional cu ajutorul instituţiilor mediatice şi utilizarea mass-media ca mijloc de propagandă în cadrul unor conflicte armate, s-au elucidat trăsăturile politicilor mediatice europene şi s-a evidențiat ponderea acestora asupra celor naţionale întru proiectarea perspectivelor de integrare europeană a RM prin prisma politicilor mediatice. Nu în ultimul rând, s-au elaborat concluzii şi recomandări privind optimizarea şi coordonarea activităţilor organelor de conducere în reglementarea şi implementarea politicilor mediatice.

Comments are closed.