Susţinerea tezei de doctor habilitat în drept a dnei. Diana Scobioală

Pretendent – SCOBIOALĂ DIANA, dr. în drept, conf.univ.

Consultant ştiinţific - Oleg Balan, dr. hab. drept, prof.univ.

Consiliul ştiinţific specializat DH 18.552.08-01

Tema tezei - „Esenţa şi efectele actului jurisdicţional internaţional

Specialitatea - 552.08. Drept internaţional şi european public

Data - 29 august 2014

Ora - 12.00

Local - Academia de Ştiinţe a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare, 1, et.2, Sala mică

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului – 51 publicaţii, dintre care monografii, manuale, articole ştiinţifice, comunicate ştiinţifice la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, cele mai principale fiind: „Actul jurisdicţional internaţional”. Chişinău: 2013. 330 p.(monografie); „Jurisdicţia internaţională penală”. Chişinău: Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2008. 289 p. Co-autori: Lupuşor I., Goncearova E. (monografie); „Manualul judecătorului pentru cauze civile”. Ediţia a II-a. Chişinău: 2013. 1200 p. (în colab.); „Manualul judecătorului pentru cauze penale”. Chişinău: 2013. 1192 p. (în colab.); „Drept internaţional public”. Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită. Chişinău: Elena – V.I., 2012. 636 p. (în colab.) (manual); „Dreptul internaţional al drepturilor omului”. Ediţia II-a revizuită. Chişinău: Elena – V.I., 2012. 148 p. (manual); “Modalităţi de soluţionare a diferendelor maritime”. In:  Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2009, nr.2, pp.12-17; „Actul jurisdicţional internaţional: particularităţi, funcţie şi validitate”. In: Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2010, nr.1, pp.96-100; “Elaborarea actului jurisdicţional international”. In: Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2010, nr.3, pp.121-125; “Respectarea autorităţii lucrului judecat al actului jurisdicţional de către state – condiţie pentru menţinerea ordinii de drept internaţional”. In: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători, Ediţia a IV, 16 aprilie 2010, Ed. Pontos, Chişinău, 2010, pp.42-51; „Efectele actului jurisdicţional în odinea juridică internă a statelor”. In: Implementarea normelor dreptului internaţional în legislaţia naţională a Republicii Moldova. Chişinău: CEP USM, 2011, pp.90-116; „Forma şi conţinutul actului jurisdicţional internaţional”. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională „Interferențe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”, 25-26 septembrie 2012, Ştiinţe juridice. Chişinău: CEP USM, 2012, pp. 37-41; „Funcţia actului jurisdicţional internaţional de identificare a lacunelor dreptului internaţional public”. In: Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe sociale”, 2012, nr. 3 (53). Chişinău: CEP USM, 2011, pp.57-62; “Contribution of the international judicial act for the development of international public law”. În: Analele ştiinţifice şi culturale ale Institutului de Studii Interdisciplinare „Petre Andrei”, Fascicola ştiinţe juridice, Iaşi, România, 2013, nr.3-4, pp.19-25; „Consequences of non-execution of the International Judicial Act”. În: Analele ştiinţifice şi culturale ale Institutului de Studii Interdisciplinare „Petre Andrei”, Fascicola ştiinţe juridice, Iaşi, România, 2013, nr.3-4, pp.26-32 ş.a.

 Rezumatul tezei

1. Problematica abordată.Lucrarea îşi arogă primatul în identificarea premiselor pentru elaborarea unei noi ramuri distincte a dreptului internaţional public, contenciosul internaţional, actul jurisdicţional internaţional  fiind structurat şi analizat ca un nou element al ştiinţei dreptului internaţional, abordare nouă ce va contribui la consolidarea încrederii într-o justiţie obiectivă şi echilibrată, căreia statele i s-ar supune necondiţionat, fapt ce ar duce la menţinerea păcii şi securităţii internaţionale.

2. Conţinutul de bază al tezei se axează pe cercetarea instituţiei actului jurisdicţional internaţional, identificând dimensiunile care îi acordă o natură juridică specifică, dictată de noile realităţi, şi efecte, distincte de conceptele tradiţionaliste ale dreptului internaţional public. Obiectivele lucrării au fost orientate spre cercetarea varietăţii, conţinutului şi structurii, tehnicilor de elaborare, condiţiilor de validitate, autorităţii lucrului judecat, opozabilităţii şi modalităţilor de executare a actelor jurisdicţionale internaţionale.

3. Principalele rezultate obţinute. Din punct de vedere teoretic, un asemenea demers ştiinţific contribuie la elaborarea unei veritabile teorii generale a actului jurisdicţional internaţional, care asigură o abordare ştiinţifică profundă şi complexă a normelor şi principiilor dreptului contenciosului internaţional, având ca efect completarea dreptului internaţional cu o nouă ramură distinctă de ramurile dreptului internaţional material în accepţiunea tradiţională – dreptul contenciosului internaţional, astfel fiind trasată o nouă direcţie ştiinţifică. Din punct de vedere practic, prin efectele pe care le produce în cadrul societăţii internaţionale actuale, actul jurisdicţional internaţional ocupă o poziţie importantă în sistemul izvoarelor dreptului internaţional public, depăşind opozabilitatea tradiţională doar faţă de părţile în diferend.

Comments are closed.