Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei. Tatiana DABIJA

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentei Dabija Tatiana, conducător ştiinţific: Arseni Alexandru, doctor în drept, conferențiar universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18. 552.01 – 03 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM cu titlul tezei: „Controlul constituționalității legilor – garanție juridică a supremației constituției”, la specialitatea: 552.01  – Drept constituțional.

Susţinerea va avea loc la 4 septembrie 2014, ora 14.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 1, Academia de Științe a Moldovei, biroul 408.

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:

  • Dabija Tatiana. Evoluția semantică a noțiunii de constituție – proces de cristalizare a supremației. În: Revista Națională de Drept, Nr. 3, martie 2010, p. 63-66. (0,53 c.a.).
  • Dabija T. Conceptul și problematica referitoare la dreptul cetățenilor la un recurs constituțional. În:  Revista Națională de Drept, Nr. 5-6, 2010, p. 72-75. (0,50 c.a.).
  • Dabija T. Arseni A. Curtea Constituțională a Republicii Moldova – garant al supremației Constituției. În: Revista Națională de Drept, Nr. 12, 2013, p.48-53. (1,11 c.a.).
  • Dabija T. Dimensiunea teoretică a conceptului de control al constituționalității legilor. În: Revista Națională de Drept, Nr.3, 2014, p. 43-45. (0,5 c.a.).
  • Dabija T. Arseni A. Interdependența dintre jurisdicția constituțională și justiția de drept comun în domeniul asigurării legalității. În: Revista Națională de Drept, Nr.3, 2014, p. 8-12. (0,6 c.a.).

Problematica abordatăsoluţionată.  A fost demonstrată complexitatea fenomenului controlului constituționalității legilor, prin identificarea tuturor elementelor constitutive – ca una din principalele garanții juridice a supremației constituției. Acest fapt a permis să se aducă o claritate problemei abordate și a oferit doctrinarilor și factorilor decizionali o pistă de pornire și/sau continuare a investigațiilor științifice pe o dimensiune conceptual nouă a problematicii controlului constituționalității legilor. Totodată, au fost puse bazele unei abordări de ansamblu și multilaterale a fenomenului cercetat. Toate acestea vin să fortifice parcursul european al Republicii Moldova și realizarea dezideratului privind instituirea unui stat de drept real, deziderat ce este inclus și în conținutul Acordului de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Conţinutul de bază al tezei. Introducerea inserează  argumentarea actualităţii temei investigate, stabilindu-se scopul şi obiectivele lucrării, determinându-se suportul metodologic, tehnico-ştiinţific, precum şi baza normativă, argumentându-se noutatea ştiinţifică, semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării, prezentându-se tezele supuse spre susţinere şi structura tezei. În primul capitol sunt prezentate opiniile doctrinare, capitolul fiind compus din 3 paragrafe, în care s-au analizat sursele doctrinare privind problematica controlului constituționalității legilor, care sunt cercetate pe 3 dimensiuni: în cadrul Statelor Unite ale Americii și Uniunii Europene; în cadrul vecinătății imediate: România și Rusia; în fine, în cadrul Republicii Moldova. În capitolul 2 „Fundamentele teoretico-practice ale conceptului de realizare a controlului constituționalității legilor, pe parcursul celor 5 paragrafe, sunt abordate diverse aspecte, care cumulate creionează tabloul loculului Constituției drept act normativ fundamental – în sistemul coordonatelor de valori, care sunt menite să consacre și să protejeze drepturile și libertățile fundamentale ale oamenilor și cetățenilor, dar și să asigure buna funcționare și interacționare a celor trei puteri separate. Capitolul 3 „Experiența mondială privind controlul constituționalității legilor: lecții și soluții pentru Republica Moldova”, abordează într-o extinsă complexitate problematica controlului constituționalității legilor, pe dimensiunea ce cuprinde diverse state, cu accentul pe Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Capitolul 4 „Curtea Constituţională a Republicii Moldova – gardianul supremaţiei Constituţiei: stare de fapt și direcții de dezvoltare”, este unul din cele mai importante capitole din teză: atât sub aspect calitativ, cât și cantitativ. Așa cum sugerează denumirea capitolului, studiul a fost axat în mod special pe identificarea diverselor aspecte ce țin de statutul juridic al Curții Constituționale și a rolului său– acela de realizare a controlului constituționalității legilor.

Rezultate ştiinţifice înaintate spre susţinere: 1. A fost completat spectrul larg al abordărilor constituționale și a fost îmbogățit tezaurul științific al Republicii Moldova cu cunoștințe și expuneri doctrinare în domeniul problematicii controlului constituționalității legilor. 2.A fost evidențiat aportul controlului constituționalității legilor la asigurarea supremației constituției. 3.A fost cercetată problematica controlului constituționalității în sistemul politicilor publice –ca expresie a preocupării statului de problema dată, fiind identificate direcțiile de dezvoltare ulterioară în acest sens, pe care ar trebui să le imprime prin politicile sale Guvernul și Parlamentul, iar Curtea Constituțională să le realizeze. 4.Au fost identificate situațiile de neexecutare a hotărârilor și deciziilor Curții Constituționale, fiind desprinse acele probleme care duc spre neexecutare. Se tranșează categoric că executarea hotărârilor și deciziilor Curții Constituționale este condiție de bază a asigurării supremației constituției, care are un impact direct asupra reușitei realizării procesului controlului constituționalității legilor. 5. A fost arătat impactul practicii de ultimă oră de control de constituționalitate realizat de Curtea Constituțională a Republicii Moldova (pe baza analizei cazurilor cu rezonanță aflate pe rolul Curții în ultimii ani). Prin examinarea detaliată a spețelor cu rezonanță desprinse din hotărârile și deciziile Curții Constituționale, s-a încercat identificarea preceptelor filosofico-doctrinare care stau la baza acestor decizii, viziunile judecătorilor Curții Constituționale, precedentele ce au fost create și direcțiile de dezvoltare a constituționalismului autohton, imprimat prin respectivele hotărâri și decizii. 6. A fost identificată abordarea problematicii controlului constituționalității legilor în contextul prevederilor Proiectului noii Constituții ai Republicii Moldova, făcându-se propuneri de eventuală îmbunătățire a acestui proiect. 7. A fost analizată experiența mondială, în special a Uniunii Europene, privind controlul constituționalității legilor, prin expunerea situației din următoarele state: SUA, Germania, Franța, Italia, Danemarca, Elveția, România și a altor state, fiind identificate evoluțiile și provocările din sec. XXI pentru procesul de control al constituționalității legilor la nivel european.

Comments are closed.