Susținerea tezei de doctor în științe politice a dlui. Sergiu Porcescu

SUSȚINERE A TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE POLITICE

Pretendent: Porcescu Sergiu

Conducător ştiinţific: Roșca Alexandru, academician, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar

Consultant ştiinţific: Guceac Ion, membru corespondent, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Consiliul Știinţific Specializat: D 18-561.01 – 03

Tema tezei: Impactul valorilor democratice europene și al migrației asupra modernizării sistemului politic din Republica Moldova

Specialitatea: 561.01 – Teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice

Data: 11 decembrie 2014, Ora: 15.00

Local: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, bir. 408

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului (se indică monografiile, articolele ştiinţifice în reviste ştiinţifice de profil):

 

  1. Monografii:

1.1. Casiadi O. Porcescu S. Migrația: subiecte și subiecți. Chișinău: Tipogr. Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2008. 338 p. 18,5 c.a.

1.2. Casiadi O. Porcescu S. Regimuri politice contemporane. Chișinău: Reclama, 2007. 100 p. 5,6 c.a.

 

  1. Articole de sinteză publicate în străinătate:

2.1. Porcescu S. Nestorowicz J. Markowski S. Moldovan Migration Policy Dilemma: Brain Drain or Jobless Growth? CARIM-East Research Report. CMR Working Papers No. 68 (126) 2014. Warsaw: Center of Migration Research, University of Warsaw. 33 p. 1,8 c.a.

2.2. Wick B. Porcescu S. Science and Technology as part of the European Neighbourhood Policy. ICBSS Policy Brief No. 25, June 2013. 34 p. 1,8 c.a.

 

  1.  Articole în reviste de circulație internațională:

3.1. Tejada G. Varzari V. Porcescu S. Scientific diasporas, transnationalism and homecountry developement: evidence from a study of skilled Moldovans abroad. În: Southeast European and Black Sea Studies. 2013, No. 13:2, p. 157-173. 0,9 c.a.

 

  1. Articole în reviste naționale, categoria C:

4.1. Porcescu S. Varzari V. Diaspora științifică va impulsiona dezvoltarea Republicii Moldova. În: AKADEMOS. Revista de știință, inovare, cultură și artă. 2012, nr. 1 (24), martie, p. 50-52. 0,3 c.a.

4.2. Porcescu S. Grosu D. Fundamentarea Exercițiului de Foresight. În: AKADEMOS. Revista de știință, inovare, cultură și artă. 2010, nr. 4 (19), decembrie. p. 17-22. 0,4 c.a.

4.3. Guceac I. Porcescu S. Diplomaţia publică — componenta indispensabilă a discursului extern în condițiile globalizării. În: AKADEMOS. Revista de știință, inovare, cultură și artă. 2010, nr. 1 (16), martie. p. 6-10. 0,4 c.a.

4.4. Porcescu S. Fundamentarea științifică a deciziilor politice într-o societate bazată pe cunoaștere. În: AKADEMOS. Revista de știință, inovare, cultură și artă. 2009, nr. 4 (15), decembrie. p. 29-32. 0,3 c.a.

 

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată: În lucrare este supus analizei impactul valorilor democratice europene asupra proceselor de modernizare a sistemului politic din Republica Moldova. Un rol important în cadrul valorilor democratice revine libertății de circulație, migranții asimilează valorile dominante din societatea-gazdă pe care le transferă persoanelor rămase în țară, fapt care nu poate să nu influențeze modernizarea prin realizarea parcursului european.

2. Conţinutul de bază al tezei: Lucrarea este alcătuită din Introducere, trei capitole, Concluzii generale și recomandări, finalizînd cu bibliografie și anexe. Capitolului întîi analizează dezbaterile conceptuale privind sistemul politic contemporan, valorile democratice europene și fenomenul migrației, primul subcapitol fiind consacrat reliefării studiului istoriografic al problemelor abordate și cadrului politico-juridic, care asigură învelișul juridic al valorilor europene democratice iar cel de-al doilea subcapitol pune în lumină reperele teoretico-metodologice ale investigațiilor. Capitolul doi supune analizei premisele endogene și influențele exogene în procesul de democratizare a sistemului politic, inclusiv impactul europenizării asupra consolidării democrației în Europa centrală și de est. Al treilea capitol analizează influențele practicilor de mobilizare politică transnațională asupra sistemului politic din Republica Moldova, fiind prezentat rolul diasporei și al comunităților transnaționale în democratizarea țării de origine, definindu-se transnaționalismul politic al migranților și practicile politice transnaționale, evidențiindu-se relevanța acestor pentru Republica Moldova.

3. Principalele rezultate obţinute: Valorile democratice europene reprezintă o precondiție inerentă procesului de integrare europeană a Republicii Moldova; influențele de sorginte externă în procesul de modernizare a sistemului politic din Republica Moldova sunt eficiente doar în condițiile unei culturi politice avansate a populației; mobilizarea masivă a condus la reconfigurarea sistemului politic din Republica Moldova; contactul cu sistemul de valori democratice europene modifică atitudinile migranților; statele cu o rată emigrațională înaltă și cu un sistem politic în proces de consolidare democratică se vor confrunta  cu anumite clivaje în relația cetățenilor rezidenți cu cei nerezidenți ; relația dintre migranți și sistemul politic, în cazul Republicii Moldova, trebuie analizată dintr-o dublă perspectivă – necesitatea incluziunii migranților în procesele care au loc în cadrul sistemului politic autohton și rolul lor în democratizarea țării de origine prin importul de valori politice, convingeri și modele comportamentale democratice.

Comments are closed.