Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. DOGA Anatol

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în drept elaborată de către domnul DOGA Anatol, conducător științific: CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar

COMPONENŢA CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC SPECIALIZAT:

1. BRÎNZĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar

2. VIZDOAGĂ Tatiana, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar

3. GHEORGIŢĂ Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar

4. GUŢANU Eugen, doctor în drept, conferenţiar universitar

5. MORARU Victor, doctor în drept, profesor universitar

REFERENŢI OFICIALI

1. SEDLEŢCHII Iurie, doctor în drept, profesor universitar

2. BUJOR Valeriu , doctor în drept, profesor universitar

 

TEMA TEZEI: Infracţiunea de reţinere sau arestare ilegală prin prisma reglementărilor internaţionale şi naţionale

SPECIALITATEA ȘTIINȚIFICĂ: 554.01 – Drept penal și execuțional penal

DATA: 28 noiembrie 2014

ORA: 15.00

LOCUL: mun. Chișinău, Bl. Ștefan cel Mare, 1, aud. 408.

 

PRINCIPALELE PUBLICAȚII LA TEMA TEZEI DE DOCTORAT

  1. Doga A. Clasificarea infracţiunilor contra justiţiei potrivit legislaţiei penale a Republicii Moldova. În: Revista Naţională de Drept, 2013, nr.11.
  2. Doga A. (în coautorat) Premise istorice privind incriminarea reţinerii sau arestării ilegale. În: Закон и жизнь, 2013, nr. 12, p. 16-18.
  3. Doga A. Abordări conceptuale privind latura obiectivă a infracţiunii de reţinere ilegală. În: Legea şi viaţa, decembrie 2013, p.11-14.
  4. Doga A. (în coautorat) Reflecţii asupra noţiunii de justiţie ca valoare socială protejată de normele juridico-penale. În: Revista Naţională de drept, 2013, nr.12, p.52-55.

REZUMATUL TEZEI

Actualitatea lucrării derivă din faptul că în Republica Moldova nu sunt elaborate studii aprofundate dedicate infracţiunii de reţinere şi arestare ilegală, cu excepţia manualelor existente la disciplina Drept penal (partea specială), prin conținutul cărora, în mod selectiv şi lapidar, sunt prezentate unele probleme cu caracter general pe care le prezintă subiectul menţionat. Din aceste considerente, o analiză juridico-penală în domeniu este oportună, benefică şi necesară, în special, pentru eficientizarea activităţii de aplicare a normativului penal.

Aplicativitatea lucrării rezidă în: 1) interpretarea sub noi aspecte a prevederilor dedicate incriminării infracţiunilor de reţinere sau arestare ilegală va contribui la dezvoltarea discuţiei ştiinţifice pe marginea calificării acestora; 2) interpretarea semnelor obiective şi subiective referitoare la reţinerea şi arestarea ilegală, precum şi identificarea diferitelor criterii de delimitare a acestora de alte forme ale activităţii infracţionale, are o mare importanţă atât pentru aplicarea reuşită a art.308 C.pen. în practica judiciară, cât şi pentru dezvoltarea ulterioară a concepţiilor ştiinţifice asupra problemei vizate; 3) critica imperfecţiunilor de care suferă formularea actuală a art.308 C.pen. poate fi luată în consideraţie de către legiuitor în procesul de ameliorare continuă a calităţii legislaţiei penale a Republicii Moldova.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea ştiinţifică a elementelor şi semnelor constitutive ale infracţiunii de reţinere ilegală şi a celei de arestare ilegală prin prisma jurisprudenţei CtEDO şi comparativ cu legislaţia altor state, având ca efecte aplicarea corectă a legii penale și perfecţionarea normelor de incriminare, fapt care va permite sporirea ansamblului preventiv privind abuzurile săvârşite la aplicarea reţinerii şi arestării de către funcţionarii investiţi cu asemenea atribuţii, precum și consolidarea regimului de protecție a drepturilor și libertăților persoanei.

Comments are closed.