Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei. CATAN Carolina

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în drept

 Pretendent: CATAN Carolina

Conducător ştiinţific: GUŞTIUC Andrei, doctor în drept, conferențiar universitar

Referenţi oficiali:

1. BÎRGĂU Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar

2. ARMEANIC Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar

Componenţa consiliului ştiinţific specializat:

1. COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar

2. GORIUC Silvia, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar

3. ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar

4. POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar

5. SMOCHINA Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Tema tezei: INSOLVABILITATEA ÎN DREPTUL FISCAL

Specialitatea: 552.03 Drept financiar (Drept fiscal)

Susţinerea va avea loc la data de 30 decembrie 2014, ora 15.00, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 18.552.03-01 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, adresa: MD 2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 1, sala 408;

Principalele publicaţii la tema tezei ale autorului sunt: C. Catan. Unele aspecte privind problematica definirii conceptului de insolvabilitate. În Legea și viața, Revista ştiinţifico-practică, Chișinău, mai 2014, p. 23-28 (0,4 c.a.); C. Catan. Efectele de jure ale procedurii de insolvabilitate. În Jurnal Naţional Juridic, Revista ştiinţifico-practică, Chișinău, iunie 2014, p. 40-46 (0,3 c.a.); C. Catan. Evoluţia reglementărilor, instituţiei insolvabilităţii în Republica Moldova. În Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică, Chişinău, iunie 2014, p. 21-27 (0,4 c.a.); C. Catan. Inventarierea: procedeu de constatare a bunurilor masei debitoare şi implicaţii fiscale. În Legea și viața, Revista ştiinţifico-practică, Chișinău, septembrie 2014, p. 15-19 (0,3 c.a.); C. Catan. Istoricul apariției și evoluția procesului de insolvabilitate. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători. Ediţia a IV-a, 16 aprilie 2010, Chişinău, p. 276-285 (0,7 c.a.); C. Catan. Conceptul insolvabilităţii: aspecte teoretico-normative. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor şi tinerilor cercetători. Vol. II. Ediţia a VI-a, 12 aprilie 2012, Chişinău, p. 104-113 (0,7 c.a.);

Problematica abordată: Problema ştiinţifică de soluţionat constă în determinarea şi identificarea mijloacelor oferite de noua Lege a insolvabilităţii şi de Codul fiscal creditorului bugetar în vederea recuperării creanţelor bugetare de la debitorii (contribuabilii) insolvabili, inclusiv identificarea regimului fiscal aplicat debitorului (contribuabilului) insolvabil, fapt care a condus la clarificarea mecanismului de încasare a creanţelor bugetare şi a regimului fiscal aplicabil debitorilor insolvabili.

Conţinutul de bază al tezei: Lucrarea este structurată în trei compartimente care, la rîndul lor, conţin cincisprezece subcompartimente, introducere, concluzii şi recomandări, bibliografie, adnotare şi lista abrevierilor.

În cuprinsul primului Compartiment, Analiza situaţiei ştiinţifice şi a legislaţiei Republicii Moldova privind insolvabilitatea în dreptul fiscal, au fost supuse unei analize lucrările avînd ca obiect de studiu instituţia insolvabilităţii.

Noţiunea şi natura juridică a insolvabilităţii în dreptul fiscal sînt analizate în cuprinsul Compartimentului al doilea al lucrării. Studiind definiţiile legale şi doctrinare ale insolvabilităţii, a fost formulată o definiţie proprie a insolvabilităţii, care a avut la bază natura juridică şi esenţa noţiunii de insolvabilitate.

Compartimentul al treilea, „Diagnosticul financiar şi regimul fiscal al întreprinderilor în procedura de insolvabilitate”, conţine o analiză minuţioasă a metodelor şi consecutivităţii aplicării acestora în vederea stabiliri situaţiei financiar-economice a debitorului.

În concluzia cercetării științifice realizate, au fost înaintate un şir de recomandări, care ar putea fi luate în consideraţie în demersul dedicat perfecționării cadrului normativ în vigoare al Republicii Moldova.

Principalele rezultate obţinute: În ipoteza modificărilor curente de legislaţie, un studiu amplu şi bine sistematizat al insolvabilităţii s-a impus ca necesar şi obligatoriu. Analiza minuţioasă a cuprins, pe lîngă  aspectul dedicat procesului de insolvabilitate, o latură nu mai puţin semnificativă, cu nuanţe vădit aplicative – recuperarea creanţelor bugetare în cadrul procesului de insolvabilitate, precum şi regimul de impunere a debitorilor declaraţi insolvabili.

Comments are closed.