Susținerea tezei de doctor în științe politice a dnei. GROSU Ruslana

SUSȚINERE A TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE POLITICE

Pretendent: Grosu Ruslana

Conducător științific: Juc Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor cercetător

Consiliul Științific Specializat: D 18-562.01 – 04

Tema tezei: Evoluția relațiilor Republicii Moldova cu statele musulmane

Specialitatea: 562.01 – Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației

Data: 29 decembrie 2014, Ora: 12.00

Local: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, bir. 408

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

  1. Articole în reviste din străinătate:

1.1.    Grosu R. Ineficiența mecanismelor politico-militare în asigurarea securității în Orientul Mijlociu și perspectiva creării unui sistem regional complex bazat pe conceptul securității colective. În: Studia Securitatis. Revistă de studii de securitate. 2013, nr. 2, p. 19-33. 1,28 c.a.

1.2.    Grosu R. Republica Moldova – Republica Islamică Iran: eficientizarea relațiilor bilaterale prin redimensionare. În: Studia Securitatis. Revistă de studii de securitate. 2012, nr. 2, p. 159-169. 0,91c.a.

  1. Articole în reviste naționale, categoria B:

2.1.    Grosu R. Transformările structural-sistemice din arealul islamic: studiu istoriografic. În: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. 2014, nr. 2, p. 177-193. 1,32 c.a.

2.2.    Juc V. Grosu R. Relațiile de colaborare dintre Republica Moldova și statele ex-sovietice din spațiul islamic. În: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. 2014, nr. 3, p. 7-24. 1,55 c.a.

  1. Articole în culegeri internaționale:

3.1.          Grosu Ruslana. Relațiile Republicii Turcia cu Republica Moldova după proclamarea independenței în lumina documentelor diplomatice. În: Basarabia – 1812. Problemă națională, implicații internaționale. Mater. conf. șt. int. 14-16 mai 2012, Chișinau-Iași / coord. Gh. Cliveti, Gh. Cojocaru. București: Editura Academiei Române, 2014, p. 1096-1116. 1,75 c.a.

3.2.     Grosu R. Bilateral relations through the diplomatic documents: Republic of Moldova and Balkan countries within the contemporary regional system. În: From war to eternal peace on the 100th anniversary of the Balkan wars: good neighbourhood realtions in the Balkans. International Congress on Neighbourhood. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 2012. p. 146-147. 0,08 c.a.

3.3.     Grosu R. Bilateral cooperation within the Commonwealth of Independent States: the political-economic dimension of moldovan-turkmen relations during 1992-2011. În: Across the borders. Warsaw East European Conference. Warsaw: Duo-Studio, 2013. p. 17. 0,06 c.a.

3.4.     Juc V. Grosu R. Subsistemele regionale din Orientul Mijlociu în abordările teoretico-metodologice din Federația Rusă. În: Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate. Mater. conf. șt. int. Sibiu: Universitatea „Lucian Blaga”, 2014. p. 602-614. 1, 19 c.a.

 

Rezumatul tezei

Problematica abordată: În lucrare a fost supus analizei conținutul relațiilor bilaterale stabilite de Republica Moldova cu unele state din arealul geopolitic musulman, devenit după încheierea războiului rece un sistem regional neomogen și descentralizat, alcătuit din subsisteme și centre de putere, fiind identificate particularitățile și evoluțiile pe care le-au înregistrat atât în raporturile dintre părți, cât și în procesele de redimensionare a aranjamentelor care se produc în spațiul geopolitic reliefat. De asemenea, a fost argumentată oportunitatea fundamentării vectorului oriental ca o componentă a politicii externe (a Republicii Moldova) și identificate mecanisme fezabile de aprofundare și diversificare a colaborării reciproc avantajoase cu unele state musulmane.

 

Conținutul de bază al tezei: Lucrarea include introducere, trei capitole divizate fiecare în trei subcapitole, Concluzii generale și recomandări, finalizând cu Bibliografie. Capitolul întâi este consacrat elucidării studiului istoriografic, cadrului politico-juridic și a reperelor teoretico-metodologice de cercetare. Al doilea capitol reflectă eterogenitatea subsistemelor, a centrelor subregionale de putere și a statelor periferice din arealul geopolitic musulman cu recurs la prezentarea particularităților actorilor prin prisma politicilor și intereselor puterilor majore ale scenei politice mondiale. Al treilea capitol elucidează evoluția relațiilor Republicii Moldova cu unele state musulmane în contextul transformărilor structural-sistemice postrăzboi rece, direcțiile de cercetare fiind trasate pe coordonatele politico-strategică, economică și culturală.

 

Principalele rezultate obținute: Au fost supuse analizei istoriografice elaborările definitorii la temă realizate de cercetătorii științifici și analiștii din străinătate și din Republica Moldova, pentru cunoașterea direcției orientale a politicii externe a Republicii Moldova și a reconfigurărilor care s-au produs în spațiul geopolitic musulman; au fost definite reperele conceptual-teoretice și reliefat cadrul politico-juridic de cercetare a relațiilor dintre Republica Moldova și unele state musulmane, a subsistemelor regionale și centrelor de putere din arealul geopolitic islamic, contribuind la fundamentarea Studiilor Regionale; au fost elucidate aranjamentele care se află în curs de desfășurare în arealul geopolitic musulman reliefat după încheierea războiului rece, determinând caracterul și particularitățile conjuncturii și factorilor geopolitici internaționali, regionali și subregionali cu impact fie asupra formării, fie a consolidării unor subsisteme și centre subregionale de putere, identificând afinitățile, interesele și vulnerabilitățile lor; au fost reliefate în dinamică relațiile de cooperare stabilite între Republica Moldova și unele state din spațiul geopolitic islamic, fiind evidențiate inițiativele de interes comun și determinat gradul de implementare a angajamentelor; a fost nuanțat caracterul disciplinar și științific al Studiilor Regionale prin recursul la principiile universale postneclasice de cercetare, proiectate pe Studii Orientale, prin elucidarea proceselor și fenomenelor în curs de desfășurare în arealul geopolitic musulman.

 

Comments are closed.