Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. SULTANOV Rahim

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului Sultanov Rahim, conducător ştiinţific: Costachi Gheorghe, dr.hab., prof.univ. în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18. 552.01 – 04 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice  al AŞM cu titlul tezei: „Конституционно-правовое регулирование политического участия граждан в осуществлении государственной власти в Республике Молдова и Азербайджанской Республикe”, la speciliatatea: 552.01 – Drept constitutional.

Susţinerea va avea loc la 30 decembrie 2014, ora 13.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 1, biroul 408.

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:

  • Султанов Р. Право представительства – как важнейший компонент политического участия граждан в управлении государства. Закон и Жизнь, 2012, №6. р. 36-40.
  • Султанов Р. Политико-правовые институты участия граждан в управление государством. Закон и Жизнь, 2012, №3. р. 47-51.
  • Султанов Р., Костаки Г., Соблюдение прав человека – главное условие построения правового государства. Закон и Жизнь, 2012, № 9. р. 4-6.
  • Sultanov R., Pînzaru T. Cadrul juridic actual ce asigură implicarea cetăţenilor în procesul decizional. Revista Naţională de Drept, 2013, nr. 4. p. 37-43.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în ideea că participarea politică a cetăţenilor la exercitarea puterii de stat în Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan se realizează în funcţie de voinţa politică a puterii, care trebuie să asigure realizarea practică a principiilor constituţionale de funcţionare democratică a puterii de stat. În acelaşi timp, participarea politică a cetăţenilor în Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan depinde de activismul politic şi de nivelul culturii politice, juridice şi civice a fiecărui cetăţean şi funcţionar public. Aceste condiţii formează baza democraţiei deschise, fără de care statul de drept în Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan este de neconceput.

Actualitatea temei investigate. Problema participării cetăţenilor la exercitarea puterii de stat întotdeauna s-a aflat în centrul atenţiei reprezentanţilor ştiinţei juridice şi nu numai. La etapa actuală, interesul faţă de aceasta a sporit considerabil. După părerea specialiştilor, momentul se datorează reevaluării valorilor politico-juridice şi transformărilor din cadrul sistemelor juridice şi politice, produse în ultimii ani în majoritatea ţărilor lumii.

După cum se ştie, în contextul reformării politice, care a început în anii ’90 ai secolului trecut, în majoritatea ţărilor din spaţiul ex-sovietic au avut loc transformări radicale în toate sferele vieţii societăţii: politică, juridică, socială, economică etc. Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan în acest sens nu reprezintă o excepţie. Particulartăţile dezvoltării istorice a acestor două state au condiţionat, pe lîngă altele, o prelungire excesivă a perioadei de tranziţie de la regimul totalitar la democraţie. Depăşirea acestor fenomene negative se consideră că este posibilă numai prin cooperarea efectivă a statului şi a societăţii civile, a cetăţenilor şi a puterii de stat.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea cercetării constă în faptul că sînt studiate sub aspect comparativ unele probleme ale reglementării juridico-constituţionale a participării politice a cetăţenilor la exercitarea puterii de stat în Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan. Respectiv, lucrarea prezintă un studiu aprofundat asupra funcţionării sistemului participării politice a cetăţenilor în Republica Moldova şi în Republica Azerbaidjan, văzută fiind nu doar ca una dintre valorile sociale supreme, dar şi ca instrument politico-juridic eficient de asigurare şi protecţie a libertăţii, onoarei şi demnităţii persoanei, a obligaţiilor statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat.

Rezultate ştiinţifice înaintate spre susţinere: reliefarea necesităţii şi importanţei învăţării democraţiei în procesul de participare politică a cetăţenilor; conturarea şi explicarea principiilor participării politice a cetăţenilor la exercitarea puterii de stat; argumentarea necesităţii dezvoltării culturii politice, juridice şi civice nu numai pentru cetăţenii de rînd, dar şi pentru funcţionarii de stat; reliefarea oportunităţii modernizării participării politice a cetăţenilor la exercitarea puterii de stat în Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan în contextul democraţiei electronice.

Comments are closed.