Susținerea tezei de doctor în drept a dnei. Grişciuc-Bucica Svetlana

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent :Grişciuc-Bucica Svetlana

Conducător ştiinţific: Smochină Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 18.552.05-01 din cadrul Institutului de Cercetări  Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Tematezei: Правовое регулирование информационной безопасности и перспектива его совершенствования

Specialitatea 552.05 –  Drept Informaţional  

Data: 06.02.2014

Ora : 14.00

Local: MD 2001, Republica Moldova,  mun.Chişinău. bul. Ştefan cel Mare, 1, aud. 408.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

-          Грищук-Бучка С. Ф. (в соавторстве с Смокинэ А. И.) К вопросу о правовом соотношении понятий: «информационная безопасность», «защита информации» и «кибербезопасность». В: Studii Jurudice Universitare, 2013, nr. 1-2, ULIM,  c. 81-88 (0,6 п.л.);

-          Грищук-Бучка С. Ф. Информационная безопасность в сфере интеллектуальной собственности. В: Intelectus, 2014, nr. 4, AGEPI, c.24-28 ( 0,2 п.л.).

-          Грищук-Бучка С.Ф. Информация как объект правового регулирования. В: Закон и жизнь. 2012, №5, с.51-55 (0,5 п.л.);

-          Grişciuc-Bucica S. Cu privire la cooperare internaţională în domeniul securităţii  informaţionale (К вопросу о международном сотрудничестве в сфере информационной безопасности. В: Tendinţe contemporane în evoluţia patrimoniului istoric şi juridic al Republicii Moldova: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor şi tinerilor cercetători  Ediţia a VI-a / col. red. Valeriu Cuşnir şi al.  Chişinau: S.n. 2012 (Tipogr. «Artpoligraf» SRL), p. 197-206 (0,5 п.л.);

-          Грищук-Бучка С.Ф. Правовой аспект построения информационного общества в Республике Молдова. В: MaterialyMiedzynarodowejNaukowi-PraktycznejKonferencjiRozwojnaukhumanistycznych. Poznan, 2012, str.85-87 http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/pages/view/330 (0,2  п.л.);

-          Грищук-Бучка С. Ф. Базовый документ в сфере информационной безопасности  Республики Молдова  – объективная необходимость или модная тенденция? В: Securitatea informaţională 2012: Conf. intern. (ed. a 9-a), / coord. ed. S. Ohrimenco. Chişinău: ASEM, 2012. p.6-9.(0,2 п.л.);

-          Грищук-Бучка С. Ф. Правовые основы информационной безопасности в международном праве. В: Edificarea statului de drept  şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrarii europene: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetatori/ Vol. II, Secţia Drept Naţional. Ediţia a V-a, / col.de red. Andrei Smochina, Marcel Cuşmir, Viorel Berliba, Valeriu Cuşnir/ – Chişinau: S.n. 2011 (Tipogr. «Artpoligraf» SRL),  p. 258-265 (0,5 п.л.);

-Грищук-Бучка С.Ф. Нормативно-правовое обеспечение безопасности правового статуса гражданина в информационной сфере (согласно законодательству Республики Молдова). В: Теоретические и практические проблемы современного права международная научно-практическая конференция.. Сб.докладов. Riga: Socialo tehnologiju augstskola, 2012,  c. 133-135 (0,3 п.л.)

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată: această lucrare este una dintre cele mai complexe şi actuale probleme ale Dreprului Informaţional: cadrului legislativ de reglementare juridică a securitaţii informaţiionale în Republicii Moldova.

2. Conţinutul de bază al tezei (6-8 rânduri de text):

Capitolul  2 «Reglamentarea juridică a securităţii informaţionale» cuprinde o cercetare minuţioasă a securităţii informaţionale. În particular, prin acest paragraf, autorul în mod separat a investigat, prin prisma dreptului, constituirea societății informaționale în Republica Moldova și problematica asigurării securității informaționale propriu-zise. Experiența altor țări în domeniul de reglementare juridică a securității informaționale a fost cercetată prin intermediul analizei etapelor istorice de formare și varietății de abordări față de problema securității informaționale în plan mondial în cadrul organizațiilor internaționale și experienței eficiente de asigurare a securității informaționale în țările avansate.

Capitolul 3 «Aspecte conceptuale de  reglamentare juridică a securităţii informaţionale în Republicii Moldova»reprezintă analiza relației reciproce și racordării sistemice a definițiilor „securitate națională”, „informație”, „securitate informațională”, „reglementare juridică a securității informaționale” și „asigurarea juridică a securității informaționale”. Prin ea s-a determinat rolul și locul securității informaționale în mecanismul de asigurare a securității naționale, s-a evidențiat sistemul de reglementare juridică a securității informaționale în Republica Moldova, s-a examinat și s-a evaluat Strategia Națională de dezvoltare a societății informaționale în Republica Moldova „Moldova Digitala 2020”, s-au formulat prioritățile politicii oficiale în domeniul securității informaționale.

3. În totalitatea rezultatelor obţinute s-au remarcat următoarele:

- este important de a examina fenomenul securității informaționale atât în calitate de componentă standardă a sistemului de asigurare a acesteia, cât și în calitate de categorie fundamentală a securității naționale; obiectul securității informaționale: – persoana, societatea și statul, precum și interesele, drepturile și libertățile fundamentate pe crearea, utilizarea, transmiterea și calitatea informației utilizate, resurselor și tehnologiilor informaționale, – nemijlocit informația, resursele și tehnologiile informaționale, mecanismele păstrării și transmiterii lor;luând în calcul scopul integrat al activității și integrității relațiilor funcționale, este necesară examinarea și analiza totalității subiectelor de asigurare a securității informaționale în calitate de sistem complex: statul, organele autorităților publice, organizațiile neguvernamentale, instituții împuternicite de elaborarea și realizarea măsurilor de securitate.Reglementarea juridică a securității informaționale a Republicii Moldova reprezintă un sistem de asigurare juridică a relațiilor sociale în domeniul contracarării amenințărilor adresate RM în domeniul informațional și include actele normative de reglementare a categoriei date de relații, activitatea organelor autorităților publice centrael și administrației publice locale, în plan de dezvoltare și perfecționare.

Comments are closed.