Propunerile Academiei de Științe a Moldovei la programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2015-2018

2015-02-02
1. EDUCAȚIE

Obiective de guvernare: 
1. Orientarea procesului educațional spre obținerea competențelor și specializarea inteligentă.
2. Promovarea dimensiunii europene în cadrul procesului educațional-formativ.
3. Orientarea spre învățământul dual și majorarea ponderii învățământului vocațional-tehnic.
4. Creșterea performanței educaționale prin aplicarea cercetării științifice inovaționale.

Acțiuni prioritare: 
1. Modernizarea sistemului educațional prin dezvoltarea și valorificarea resurselor caracteristice fiecărui tip de învățământ.
2. Introducerea criteriilor minime de calitate la toate treptele învățământului.
3. Asigurarea funcționalității și performanței treptei a treia de studii superioare prin formarea și promovarea școlilor științifice.
4. Redimensionarea filierelor de formare universitară în conformitate cu reperele dezvoltării social-economice a țării și exigențele internaționale.
5. Diversificarea ofertei formative pentru diferite categorii socio-demografice ale populației.
6. Modernizarea infrastructurii instituțiilor de învățământ prin racordarea la tehnologiile și metodicile educaționale cu randament.
7. Promovarea parteneriatului dintre instituțiile de învățământ și mediul de afaceri pentru sporirea relevanței studiilor și a gradului de încadrare a absolvenților în câmpul muncii.
8. Ridicarea statutului social al cadrelor didactice, acordarea de garanții sociale, remunerarea adecvată.

2. CERCETARE

Obiective de guvernare: 
1. Acordarea științei a statutului de prioritate națională.
2. Corelarea cercetării cu educația și economia.
3. Sporirea impactului cercetării asupra societății și promovarea consumului de cunoștințe.

Acțiuni prioritare: 
1. Modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare, având în vedere asocierea comunității științifice la spațiul european de cercetare.
2. Crearea și dezvoltarea infrastructurii de cercetare conform exigențelor europene.
3. Dezvoltarea centrelor și laboratoarelor naționale de excelență și conectarea acestora la infrastructura de cercetare europeană.
4. Asigurarea accesului pentru cercetători la fondurile sectoriale de finanțare competitivă.
5. Introducerea măsurilor de stimulare a atragerii fondurilor din străinătate și din parteneriate private cu mediul de afaceri.
6. Implementarea reformelor metodologice de sporire a calității cercetării.
7. Stimularea eficienței cercetării prin intermediul unui sistem flexibil de salarizare.
8. Asigurarea pregătirii cadrelor de înaltă calificare și dezvoltarea instruirii continue.
9. Reducerea bazei de impozitare pentru agenții economici cu suma investițiilor în cercetare.

3. INOVARE

Obiective de guvernare: 
1. Acordarea statutului de prioritate dezvoltării inovaționale.
2. Orientarea spre inovare a subvențiilor și subsidiilor de stat

Acțiuni prioritare: 
1. Ajustarea cadrului normativ și a obiectivelor strategice la directivele și programele Uniunii Europene privind domeniul inovațional.
2. Elaborarea unui program guvernamental de susținere a emergenței clusterelor științifico-tehnologice și a afacerilor inovaționale.
3. Acordarea facilităților fiscale și vamale pentru inovatori.
4. Adoptarea și implementarea mecanismelor noi de finanțare (venture, voucher inovațional).
5. Perfecționarea mecanismelor de scutire fiscală pentru întreprinderile care investesc în inovații.
6. Dezvoltarea standardelor naționale existente și orientarea lor spre inovare.

4. ECONOMIE. ANTREPRENORIAT ȘI MEDIUL DE AFACERI

Obiective de guvernare: 
1. Energetică.
2. Industrie.
3. Agricultură.
4. Probleme sociale și demografie.

Acțiuni prioritare: 
1. Diversificarea aprovizionării cu resurse energetice și stimularea folosirii energiei regenerabile.
2. Îmbunătățirea cadrului de reglementare a sectorului de creditare bancară și nebancară, facilitarea accesului agenților economici la surse rentabile de creditare.
3. Efectuarea reformei fiscale, reducerea impozitelor la import la produsele si serviciile ce ar stimula Investiții Străine Directe si transferul de tehnologii, introducerea impozitului forfetar.
4. Perfecționarea managementului întreprinderilor de stat.
5. Dezvoltarea și modernizarea sistemului de control financiar public.
6. Perfecționarea mecanismul de susținere a întreprinderilor familiale, prevăzându-le în legislație ca formă juridică aparte, având în vedere specificul de evidență, impozitare, precum și transmiterea în succesiune.
7. Elaborarea programului special de stat de susținere a femeilor-antreprenoare din zonele rurale.
8. Asigurarea calității produselor alimentare prin utilizarea tehnologiilor ionizante, noilor soiuri și hibrizi de plante, a noilor rase și crosuri de animale cu un potențial genetic performant.
9. Perfecționarea și eficientizarea sistemului de subvenționare în agricultură.
10. Menținerea și asigurarea creșterii demografice.
11. Dezvoltarea stimulentelor și mecanismelor de reintegrare socială și incluziune socială.
12. Implementarea sistemului nestatal de pensii, inclusiv prin crearea fondurilor profesionale de pensii.

5. EDIFICAREA STATULUI DE DREPT

Obiective de guvernare: 
1. Reforma în justiție.
2. Combaterea corupției și criminalității, asigurarea respectării drepturilor și libertăților persoanei.
3. Reintegrarea țării.
4. Reforma administrativ-teritorială.
5. Edificarea și sprijinirea societății civile.

Acțiuni prioritare: 
1. Încurajarea activismului politic și juridic al cetățenilor.
2. Intensificarea dialogului dintre puterea de stat și societate, sporirea gradului de participare și control al societății civile asupra procesului decizional, implementării legilor, promovării reformelor, asigurării și garantării drepturilor și libertăților omului.
3. Modificarea cadrului juridic național în scopul asigurării accesului cetățenilor la Curtea Constituțională în materia drepturilor și libertăților omului.
4. Asigurarea științifico-practică a programelor și a planurilor de acțiuni ale reformei sistemului judiciar.
5. Elaborarea și implementarea unui sistem instituțional eficient de prevenire și investigare a infracțiunilor pe teritoriul întreg al țării.
6. Demonopolizarea sistemului instituțional de expertiză judiciară, crearea laboratoarelor private și a instituției experților privați.
7. Promovarea principiului autoreglementării în relațiile de antreprenoriat.
8. Elaborarea și implementarea standardelor anticorupționale în toate domeniile de activitate public-privată.
9. Elaborarea concepției, strategiei și planului de acțiuni privind soluționarea conflictului din raioanele de est și reîntregirea țării, participarea plenară a societății de pe ambele maluri ale Nistrului prin mecanismele diplomației publice, retragerea forțelor armate străine, înlocuirea forțelor actuale de menținere a păcii, elaborarea și asumarea de către părți a statutului special (al raioanelor de est), convenirea asupra garanțiilor internaționale post reintegrare.

6. SECURITATEA NAȚIONALĂ

Obiective de guvernare: 
1. Fortificarea capacităților de apărare națională.
2. Consolidarea securității economice.
3. Asigurarea securității energetice.
4. Asigurarea securității alimentare.
5. Asigurarea securității informaționale, societale și stabilității politice.
6. Continuarea procesului de negocieri în vederea soluționării conflictului transnistrean.

Acțiuni prioritare: 
1. Asigurarea funcționalității stabile a sistemului național electroenergetic, dezvoltarea surselor proprii de agenți energetici și a infrastructurii interne, racordarea sistemului național de statistică energetică la standardele comunitare, diversificarea importurilor și realizarea interconectării sistemului național la sistemul european.
2. Elaborarea și implementarea pragurilor de securitate economică.
3. Elaborarea și implementarea programelor pentru asigurarea securității informaționale.
4. Elaborarea și implementarea măsurilor de ameliorare a insecurității sociale și economice provenite din migrația forței de muncă înalt calificată.
5. Asigurarea științifică a procesului de soluționare și a conflictului transnistrean.
6. Transpunerea standardelor europene întru asigurarea securității alimentare.

SĂNĂTATE

Obiective de guvernare: 
1. Fundamentarea securității sănătății populației.
2. Dezvoltarea serviciilor medicale performante.
3. Creșterea calității vieții și a speranței de viață.

Acțiuni prioritare: 
1. Crearea infrastructurii de formare și menținere dirijată a sănătății populației.
2. Mărirea accesului populației la servicii de sănătate.
3. Extinderea și elaborarea programelor de prevenție, finanțarea și implementarea programelor de screening pentru depistarea precoce și tratarea bolilor netransmisibile, cu impact major asupra indicatorilor stării de sănătate, cu prioritate pentru bolile cardiovasculare, cerebrovasculare, oncologice.
3. Pregătirea, perfecționarea și atragerea de personal medical în specialități dificile și în localitățile neasigurate cu personal medical.
4. Revizuirea sistemului de salarizare și a stimulării performanței și competitivității personalului medical.

PROTECȚIA MEDIULUI AMBIANT

Obiective de guvernare: 
1. Asigurarea securității ecologice și diversității biologice.
2. Transformarea problemelor de mediu în beneficiu economic.

Acțiuni prioritare: 
1. Extinderea terenurilor împădurite și restabilirea perdelelor forestiere.
2. Utilizarea rațională a resurselor naturale.
3. Dezvoltarea și implementarea tehnologiilor de prelucrare a deșeurilor.
4. Crearea cadastrului de stat al resurselor naturale.

PATRIMONIUL NAȚIONAL CULTURAL

Obiective de guvernare: 
1. Protejarea și conservarea patrimoniului cultural.

Acțiuni prioritare: 
1. Elaborarea Codului Patrimoniului Cultural Național.
2. Dezvoltarea potențialului turistic și a vizibilității țării în spațiul european prin valorificarea resurselor patrimoniului cultural național.
3. Promovarea unor obiecte ale patrimoniului cultural național în lista UNESCO a Patrimoniului Mondial.
4. Dezvoltarea bazei de date electronice a Patrimoniului Cultural Național.

 

Sursa: www.asm.md

Comments are closed.