Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei. Comşa Ana-Maria

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentei  Comşa Ana-Maria, conducător ştiinţific: Balan Oleg, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.08.-01 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice  al AŞM, cu titlul tezei: „Operaţiunile pacificatoare ca factor de reglementare a conflictelor etnopolitice din perspectiva dreptului internaţional public”, la specialitatea: 552.08 –Drept internaţional şi european public.

Susţinerea va avea loc la 24 aprilie 2015, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 1, biroul 109.

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:

  • Comşa (Bejan) Ana-Maria, Mandatul internaţional ca suport juridic al operaţiunii pacificatoare în zonele de conflict etnopolitic. În: Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică, Publicaţie ştiinţifico-practică de drept, Nr. 4(8) august 2014,Chişinău, ISSN 2345-1130, p. 36-40 (0,30 c.a.)
  • Comşa (Bejan) Ana-Maria, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa în misiuni pacificatoare în zonele de conflict etnopolitic. În: Legea şi viaţa, Revistămetodico-ştiinţifică, mai2014, Chişinău, ISSN 1810-309, p. 4-8, (0,50 c.a.)
  • Comşa (Bejan) Ana-Maria. Reglementările internaţionale privind operaţiunile pacificatoare în conflictele etnopolitice. În: Administrarea Publică,Revistă metodico-ştiinţifică, octombie-decembrie2013, nr. 4 (80) Chişinău, ISSN 1813-8489, p. 150-157 (0,60 c.a.)
  • Comşa (Bejan) Ana-Maria, Unele aspecte privind participarea României la operațiunile pacificatoare organizate de ONU.  În: Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională: “Reforma cadrului juridic în ţările post-sovietice: Realizări şi provocări” organizată de Institutul de Drept şi Știinţe Politice al AŞM, Universitatea slavă şi Institutul de Politicii Penale şi Criminologie Aplicată, Chişinău, Republica Moldova, ISBN 978-9975-4162-8-3, 28-29 martie 2014, p. 328-331, (0,30 c.a.)
  • Comşa (Bejan) Ana-Maria, The European Union Operations in ethnopolitical conflicts. In: Proceedings of the 4 International Conference and Law and Social Order, vol. 3, Addleton Academic Publishers, ISBN 978-1-935494-71-3, New York,  25 aprilie 2014, p. 193-197, (0,30 c.a.)
  • Comşa (Bejan) Ana-Maria, Hystory, actuality and prospect of the concept of ethno-political conflict  In: Proceedings of the 3 International Conference and Law and Social Order, vol. I, Addleton Academic Publishers, ISBN 978-1-935494-54-6, New York, 2013, p 83-91 (0,40 c.a.)

Noutatea știinţifică a rezultatelor obţinute.Rezultatele obţinute în urma cercetării efectuate dezvoltă şi completează baza autohtonă, dar şi regională teoretico-doctrinară privind conceptul, esenţa, tipologia şi particularităţile operaţiunilor de menţinere a păcii în contextul reglementării conflictelor etnopolitice, fiind puse accentele pe plasarea conflictului într-un context internaţional larg; formulează principalele repere ştiinţifice şi practice referitoare la domeniul soluţionării conflictelor etnopolitice prin intermediul operaţiunilor internaţionale în teren; analizează spectrul larg de operaţiuni organizate şi desfăşurate de către Naţiunile Unite, dar şi de organizaţiile regionale în activitatea cărora se regăsesc competenţele privind menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, cu cercetarea mandatelor internaţionale prin care acestea au fost investite; accentuează specificul activităţii de pacificare desfăşurate de către forţele moldoveneşti şi române în cadrul misiunilor internaţionale de la faţa locului.

 

Problema ştiinţifică soluţionată în lucrarea de faţă constă în prezentarea multidimensională a operaţiunilor pacificatoare, cu conturarea mandatelor acestora, demonstrând importanţa lor în contextul reglementării rezultative a conflictelor etnopolitice în lume din perspectiva dreptului internaţional public; astfel în baza cercetării unor operaţiuni concrete fiind determinate nişte concluzii generale şi abstracte, care permit stabilirea unor soluţii cu privire la oricare conflict etnopolitic existent sau posibil.

Au fost  înaintate spre susţinere următoarele rezultate știinţifice: 1.Definirea noţiunii de operaţiune pacificatoare, după studierea doctrinei  şi  legislaţiei  autohtone  şi  internationale.   2. Constatarea faptului că, deşi dreptul internaţional public oferă o bază juridică consolidată pentru implementarea în teren a operaţiunilor pacificatoare, nu conţine mecanisme specifice care să asigure atingerea scopurilor unei operaţiuni efectiv desfăşurate. 3. Realizarea unei tipologii a conflictului etnopolitic, care ne permite să concluzionăm că principalul ei scop este de a ajuta în explicarea conflictului şi a găsi mijlocul adecvat de reglementare sau preîntâmpinare a acestuia. 4. La cazul unui conflict cu conotaţii etnice, cât de mare nu ar fi sprijinul forţelor din exterior în pacificare, în lipsa dorinţei continue a părţilor conflictuale de a stopa violenţele şi a găsi calea consensului, oricare operaţiune de pace nu se va solda cu succese. 5. Înaintarea ca şi propunere de lege ferenda, necesitatea inserării atât în textul Legii României privind participarea forţelor armate la misiuni în afara statului român, cât şi în textul Legii cu privire la participarea Republicii Moldova la operaţiunile internaţionale de menţinere a păcii a unui articol separat intitulat „Condiţiile participării contingentului naţional la operaţiuni şi misiuni internaţionale de menţinere a păcii”.

 

 

 

Comments are closed.