Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. Pînzaru Tudor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului Pînzaru Tudor, conducător ştiinţific: Costachi Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.01-08 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice  al AŞM, cu titlul tezei: „Asigurarea juridică a implicării cetăţeanului în procesul decizional al autorităţilor de guvernare şi reprezentative”, la specialitatea: 552.01 –Drept constituțional.

Susţinerea va avea loc la 24 aprilie 2015, ora 14.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 1, biroul 408.

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:

  • Pînzaru T. Asigurarea participării cetăţeneşti în Republica Moldova prin edifi­carea unei transparenţe decizionale autentice. În: Legea şi Viaţa, 2012, nr. 6, p. 53-58 (0,52 c.a.).
  • Pînzaru T. Unele particularităţi privind accesul la informaţie în lumina ulti­melor modificări aduse legislaţiei Republicii Moldova. În: Legea şi Viaţa, 2012, nr. 4, p. 53-58 (0,62 c.a.).
  • Pînzaru T. Aspecte ale implicării cetăţeanului în procesul decizional. În: Legea şi Viaţa, 2012, nr. 7, p. 37-39 (0,36 c.a.).
  • Pînzaru T., Sultanov R. Cadrul juridic actual ce asigură implicarea cetăţenilor în procesul decizional. În: Revista Naţională de Drept, 2013, nr. 4, p. 37-43 (1,14 c.a.).

Noutatea știinţifică a rezultatelor obţinute. Lucrarea este una dintre puţinele investigaţii ştiinţifice complexe, monografice din arealul ştiinţific autohton, consacrată studierii problemei implicării cetăţeanului în procesul decizional. Ea cuprinde generalizarea diferitor viziuni expuse în doctrină şi argumentarea poziţiei autorului asupra celor mai importante aspecte ale problematicii în discuţie. Elemente importante de noutate ştiinţifică a rezultatelor obţinute se regăsesc în argumentarea necesităţii consolidării constituţionale şi legislative a instituţiei participării cetăţeneşti la nivel naţional şi local, în vederea asigurării unei democraţii participative reale şi eficiente în Republica Moldova.

Scopul tezei de doctor în drept rezidă în studierea unor aspecte importante ale asigurării juridice a implicării cetăţeanului în procesul decizional al autorităţilor reprezentative ale statului în vederea identificării unor soluţii de optimizare a cadrului juridic în vigoare pentru consolidarea participării cetăţeneşti.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în relevarea importanţei asigurării juridice corespunzătoare a participării cetăţeanului în procesul decizional al autorităţilor publice reprezentative şi argumentarea teoretico-empirică a necesităţii respectării legislaţiei în vigoare de către acestea ca condiţii indispensabile dezvoltării democraţiei participative şi consolidării statului de drept în Republica Moldova.

Au fost  înaintate spre susţinere următoarele rezultate știinţifice:

–        identificarea rolului distinct al dreptului fundamental la administrare şi a elementelor sale pentru garantarea constituţională a implicării cetăţeanului în procesul decizional;

–         precizarea importanţei drepturilor social-politice ca instrumente care asigură participarea cetăţeanului în procesul decizional;

–        argumentarea necesităţii consolidării juridice a instituţiei răsponsabilităţii autorităţilor publice pentru nerespectarea obligaţiilor ce ţin de asigurarea transparenţei decizionale şi implicării cetăţenilor în procesul decizional;

–        argumentarea necesităţii garantării şi asigurării realizării de către cetăţeni a dreptului la iniţiativă legislativă şi decizională la nivel local, în vederea consolidării mecanismului de realizare a participării cetăţeneşti.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele investigaţiilor sînt benefice dezvoltării continue a teoriei statului de drept, a democraţiei reprezentative şi participative, a teoriei organizării şi funcţionării autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi a dreptului constituţional. Teza reprezintă o sursă monografică pentru cercetătorii din domeniile dreptului public, preocupaţi de problema transparenţei decizionale şi a implicării cetăţeanului în procesul decizional, a mecanismului de realizare a acestora. Rezultatele studiului pot servi drept repere orientative în cercetarea ulterioară a subiectului.

Comments are closed.