Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. Terzi Nicolai

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului Terzi Nicolai, conducător ştiinţific: Popa Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.01-07 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice  al AŞM, cu titlul tezei: „Garanţii constituționale ale exercitării dreptului  la libertatea opiniei și  exprimării”, la speciliatatea: 552.01 –Drept constituțional.

Susţinerea va avea loc la 24 aprilie 2015, ora 12.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 1, biroul 408.

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:

  1. Terzi N. Aspecte privind garantarea constituțională a libertății presei. În: Studii Juridice Universitare. Nr. 1-2, Anul VI / 2013. Institutul Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului, ULIM. Chişinău, 2014, 0,4 c.a.
  2. Terzi N. Restricții și responsabilități în exprimarea opiniei și difuzarea informației. În: Jurnal Juridic Național, Nr.5 (9) 2014, (0.4 c.a.)
  3. Terzi N. Efectele negative ale mass media. B: Закон и Жизнь, nr. 10, 2014, 0,35 c. a.
  4. Terzi N. Natura juridică și trăsăturile caracteristice ale autorităților reprezentative. În: Materialele conferinței științifice „Știința juridică în contextul promovării valorilor statutului de drept”, Chișinău, 13-14 mai 2010, Chișinău, ULIM, 2010, p. 120-129, 0,8 c. a.
  5. Terzi Nicolai. Limitele exercitării dreptului la exprimarea liberă a opiniei. În:Materialele conferinței internaţionale științifico-practică „Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов”, Chişinău, 7-8 noiembrie 2014, Chişinău, 2014, p.119-122. 0,25 c. a.

Noutatea știinţifică a rezultatelor obţinute constă în elucidarea multiaspectuală a problematicii ce ține de realizarea dreptului la libera exprimare a opiniei, temă de incontestabilă actualitate teoretică şi practică, cu implicaţii practice în contextul consolidării participării cetăţenilor la procesul public decizional prin opiniile exprimate, îndeosebi asupra actului guvernării. Comportă caracter de originalitate ştiinţifică numărul impunător de concluzii şi recomandări ştiinţifice cu privire la raporturile dintre stat şi cetăţean în societăţile contemporane, în cadrul exprimării libere a opiniilor și difuzării informațiilor, precum şi propunerile de lege ferenda cu privire la îmbunătăţirea cadrului normativ din Republica Moldova din domeniul respectiv.

Problema ştiinţifică soluţionată. În urma analizei situației privind libertatea exprimării opiniei în Republica Moldova s-au propus soluții concrete privind lichidarea lacunelor legislative în procesul realizării și respectării dreptului la libera exprimare a opiniei, precum și mijloace juridice de sancționare în cazurile nerespectării dreptului de exprimare a opiniei.

Au fost  înaintate spre susţinere următoarele rezultate știinţifice: 1. Comunicarea de masă a devenit deosebit de importantă în politică şi activitatea de guvernare a societăţii, datorită posibilităţilor oferite pentru informarea şi influenţarea cetăţenilor, ceea ce a determinat o anumită estompare a formelor tradiţionale de comunicare politică. Partidele politice, îndeosebi cele care se află la guvernare, dar și cele din opoziție se află mereu în competiția de dezinformare, manipulare a opiniei creând opinii favorabile activității sale sau ideologiei pe care o promovează. Dezinformarea trebuie interzisă și sancționată. 2. Dezvoltarea tehnicii moderne în domeniul mijloacelor de comunicare în masă a făcut ca societatea să fie confruntată cu probleme de reglementare deosebit de complexe, în special în legătură cu presa scrisă, cu transmisiile radio și televiziune care sunt de natură să exercite o influență imensă asupra opiniei publice. Astfel, utilizarea lor abuzivă poate aduce importante prejudicii drepturilor și libertăților individuale, precum și desfășurării pe baze democratice a vieții publice. 3. Informația, în unele cazuri, fără a atinge onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională poate fi denaturată prin intermediul criticii, prin manipularea opiniei, prin dezinformare, prin ascunderea adevărului, prin sondaje de opinii sau chiar prin tăcere. Astfel de situații trebuiesc interzise și aplicate sancțiuni prin norme legislative.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Se propun recomandări privind ameliorarea cadrului legislativ în domeniul realizării nestingherite a dreptului la libera exprimare a opiniei. Lucrarea va putea fi utilizată în procesul ştiinţifico-didactic pentru cadrele didactice universitare, doctoranzi, masteranzi şi studenţi, precum şi pentru toţi cei care se interesează de problemele realizării eficiente a dreptului la libera exprimare a opiniei.

Comments are closed.