Susţinerea tezei de doctor habilitat în drept a dlui Kamal Makili-Aliyev

Se anunţă susţinerea publică tezei de doctor habilitat în drept a dlui dr., Kamal Makili-Aliyev,consultant ştiinţific: Guceac Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar, m.c., în Consiliul Ştiinţific Specializat DH 18.552.01-09 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice  al AŞM, cu titlul tezei: „Влияние международного права прав человека на конституционное право в Азербайджанcкой Республике, Республике Молдова и Грузии / Influența dreptului internațional al drepturilor omului asupra dreptului constituțional în Republicile  Azerbaidjan, Moldova și Georgia”, la specialitatea: 552.01 –Drept constituțional.

Susţinerea va avea loc la 08 mai 2015, ora 14.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 1, biroul 224.

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:

 • Макили-Алиев К. Системы имплементации и применения международного права прав человека: органы и механизмы. Баку: Elm və Təhsil (Наука и Образование), 2009,192 с.
 • Макили-Алиев К. Влияние международного права прав человека на национальные отрасли конституционного права. Кишинэу: Академия Наук Молдовы, 2012. 564 с.
 • Makili-Aliyev K. Nagorno-Karabakh Conflict in International Legal Documents and     International Law. Bakı: SAM, 2013. 138 p.
 • Makili-Aliyev K. Landmarks and Challenges of Good Governance Practices in Azerbaijan. In: Governance and Sustainability: the Black Sea. Editor  Melanie Sully.  Vienna: InstituteforGo-Governance, 2014, p. 45-52.
 • Макили-Алиев К. Конституционное судопроизводство в Азербайджанской Республике. StudiaPolitologiczne. Warsaw, 2014, vol. 32, p. 190-202.

Noutatea știinţifică a rezultatelor obţinute. Prezenta lucrare este primul studiu monografic ce reflectă aspectele sistemice de influență a dreptului internațional al drepturilor omului în calitate de ramură complexă independentă de drept internațional, asupra formării ramurilor naționale de drept constituțional, fiind luate în considerație institutele naționale în domeniul drepturilor omului.

Scopul tezei de doctor habilitat în drepteste examinarea complexă a influenței dreptului internațional al drepturilor omului asupra formării institutelor naționale ale drepturilor omului în dreptul constituțional. Influența dreptului internațional al drepturilor omului asupra dreptului constituțional al statelor,  examinat prin prisma recunoașterii caracterului imperativ pentru „nucleul” drepturilor omului.

Problema ştiinţifică soluţionată:dreptul internațional al drepturilor omului constituie o ramură complexă de drept ce influențează în mod direct dreptul constituțional al statelor. În așa fel aplicarea directă și interpretarea uniformă a normelor dreptului internațional al drepturilor omului în state ce fac parte din diferite sisteme de drept, le face automat parte a dreptului constituțional și duce treptat la unificarea dreptului constituțional al statelor.

Au fost  înaintate spre susţinere următoarele rezultate știinţifice:

 1. Este determinată noțiunea și este formulat „dreptul internațional al drepturilor omului” în calitate de ramură complexă de drept internațional, caracterizat prin prezența unei legături reciproce cu ramurile naționale de drept constituțional.
 2. Sunt examinate etapele principale ale consolidării institutului drepturilor omului, inclusiv la nivel național și internațional.
 3. Sunt descrise izvoarele și principiile de bază ale dreptului internațional al drepturilor omului și este anașizată legătura acestora cu ramurile respective de drept constituțional în context istoric al participării statelor în procesul de formare al normelor de drept internațional.
 4. Este analizată evoluția constituțională a celor trei state postsovietice (Republica Moldova, Azerbaidjan, Georgia) din punct de vedere istoric, în calitate de exemplu al proceselor paralele al evoluției dreptului internațional al drepturilor omului.
 5. Este analizată legătura reciprocă a institutelor dreptului internațional al drepturilor omului și al institutelor respective de drept constituțional. Este efectuată analiza comparativă a normelor principale și a celor derivate în cadrul procesului evolutiv al acestor institute în cadrul dreptului constituțional și al dreptului internațional.
 6. Sunt determinate nivelele de legătură reciprocă a dreptului internațional al drepturilor omului și a dreptului constituțional în cadrul procesului evolutiv și formării a fiecărei ramuri, fiind aduse drept exemplu așa state, cum sunt SUA, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, India, Japonia, Rusia, Republica Moldova și Azerbaidjan.
 7. Este examinat nivelul de influență asupra institutului dreptului omului, inclusiv codificarea acestuia, din partea diverselor instanțe judiciare internaționale – Curtea Internațională de Justiție, Curtea Penală Internațională, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, precum și a organizațiilor internaționale, cum sunt ONU, Consiliul Europei etc.

Importanța teoretică. Prezentul studiu permite aprofundarea în procesul de dezvoltare a dreptului internațional al drepturilor omului, dar totodată, permite acumularea informației necesare pentru o conștientizare mai profundă a specificului ramurilor naționale de drept constituțional. Rezultatele obținute în urma cercetării constituie baza noilor cercetări teoretice, bazate pe analiza comparativă a anumitor ramuri de drept constituțional și internațional și pot servi drept suprot științific pentru viitoarele cercetări în domeniu.

Importanața practică. Recomandările practice ce se conțin în studiu pot fi utilizate atât la nivel național, cât și internațional, în procesul de elaborare a documentelor internaționale, perfectării practicii internaționale în domeniul asigurării drepturilor omului. Utilizarea prevederilor studiului în cauză va permite structurilor de stat să lucreze mai efectiv în cadrul sistemelor internaționale și regionale, participant sau observator la care este statul.

 

Comments are closed.