Revista FSȘP

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice

2014: Revista-2014-nr1 , Revista-2014-nr2 , Revista-2014-nr.3

2013: Revista-2013-nr1 , Revista-2013-nr2 , Revista-2013-nr3

2012: Revista 2012-1Revista 2012-2 , Revista 2012-3

2011: Revista 2011-1Revista 2011-2 , Revista 2011-3

2010: Revista 2010-1 JIS B5Revista 2010-2 JIS B5Revista 2010-3 JIS B5

2009: Revista 2009-1 JIS B5 , Revista 2009-2 JIS B5Revista 2009-3 JIS B5

2008: Revista 2008-1 JIS B5 , Revista 2008-2 JIS B5Revista 2008-3 JIS B5

2007: Revista 2007-1 JIS B5 , Revista 2007-2 JIS B5Revista 2007-3 JIS B5

2006: NR 1-2NR 3

OBIECTIVUL REVISTEI
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.
Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.

Limba de publicare:
Manuscrisele imprimate pe suport de hârtie şi în format electronic pot fi prezentate în una din limbile: română, engleză sau rusă.

Revista include: Articole de fond, articole ştiinţifice, critică şi bibliografie, agenda ştiinţifică, aniversări.
Fiecare articol este complementat de Bibliografie, la care se fac referiri în conţinut- poate avea volumul între 7-12 pagini pentru articolele de fond şi 6-8 pagini pentru celelalte articole, inclusiv rezumatul, tabelele, figurile și bibliografia.

Precizări:
1. Materialele publicate anterior în ALTE reviste nu se acceptă.
2. Materialele prezentate spre publicare trebuie să fie însoţite de 1-2 recenzii în original, semnate de specialiști cu grad științific în domeniu.
3. Colegiul de Redacţie decide publicarea materialelor prezentate în redacție fără angajamentul de a comenta decizia sa.

CERINŢE TEHNICE
Perfectarea manuscrisului:
Manuscrisul se perfectează în Times New Roman (TNR), Font 12, cu 1,5 spaţiu între rânduri, format A4, cu margini în stânga – 3 cm, dreapta – 1.5 cm, sus şi jos – 2,5 cm. Alineatele vor începe de la distanţa de un Tab (1,25 cm) faţă de setarea din stânga paginii.Se va evita folosirea în text a caracterelor marcate cu bold şi/sau italic (cu excepţia titlurilor, cuvintelor preluate/transliterate din altă limbă).

Titlul:
Titlul articolului se dactilografiază cu majuscule (TNR, Font 14, BOLD CAPS, aligned left). La două intervale de la titlul central se indică Prenumele şi Numele autorului/ilor (fără abrevieri), titlul ştiinţific şi afilierea instituțională a autorului/ilor (TNR, Font 14, bold, aligned left). În titlul central nu se acceptă sublinieri, numerotări, trecerea cuvintelor dintr-un rând în altul.În textul manuscrisului vor fi utilizate intertitluri pentru paragraf (TNR, Font 12, bold, italic, aligned left). Paragrafele (dacă acestea există) NU se numerotează.

Prezentările grafice:
Tabelele și figurile (format TIF sau JPG, 300 dpi) se plasează în text nemijlocit după referinţa respectivă (Tabelul l) sau (Fig. 1). Tabelele sau figurile se numerotează în partea stângă superioară şi trebuie să fie însoţite de titlu, precum şi de referinţele respective. Denumirea tabelului se amplasează deasupra tabelului, iar a figurii – sub figură (TNR regular, Font 12, bold, italic, aligned left).

Transliterarea:
Transliterarea semnelor din alfabetul chirilic nu este obligatorie. La necesitate, în textele cu folosirea alfabetului latin, se vor folosi normele științifice consacrate pentru transliterarea semnelor din alfabetul chirilic. Vor fi respectate toate semnele diacritice.

Referinţele bibliografice:
Referinţele la sursele bibliografice se indică direct în text, fiind inserate în paranteze pătrate: [1]. Sursele bibliografice se plasează ÎN ORIGINAL la sfârşitul textului, cu titlul Bibliografie, în ordinea citării din text. Dacă sunt citate anumite părţi ale sursei, după indicarea numărului de ordine, vor fi inserate pagina/ile sursei respective: [8, p. 231]. În cazul referinţelor la mai multe surse, acestea vor fi delimitate între ele: [1; 8, p. 231].Citarea prenumelui și numelui autorului/ilor (la fel și a titlului publicației, numele editurii și locului editării) se va face în STRICTĂ conformitate cu sursa de referință ÎN ORIGINAL, evitându-se orice abrevieri.La subsol vor fi indicate doar comentariile necesare (TNR regular, Font 11).

Exemple de prezentare a surselor bibliografice

ADRESA
Manuscrisul va fi prezentat pe adresa:
INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE ŞI POLITICE al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
e-mail: revista.iiesp.asm@gmail.com
___________________________________________________________

Review of Philosophy , Sociology and Political Sciences – scientific publication,
„B” Category, peer-reviewed journal.
ISSN 1857-2294 (printed version)
Edition – 150 issues
Appearances / year – 3 issues in Romanian, Russian and English

The online version – http://iiesp.asm.md/?page_id=1455

The theoretical and scientific journal ” Review of Philosophy , Sociology and Political Sciences ” was founded in 1953 by the Department of Sociology of the Institute of Philosophy, Sociology and Political Science, Academy of Sciences of Moldavian Soviet Socialist Republic. It was It was actualized in 1991 and 2007 years.

The journal is a scientific publication that includes articles related to political and social development of the country. Article’s content corresponds to a high scientific level of the scientific journal with a “B” category. Articles have an original character and contain a novelty. Published materials are interesting to a broad audience of scientists as well as civil society .

Review of Philosophy , Sociology and Political Sciences – open access electronic journal

Open access to scientific findings is supported by international initiatives from Budapest, Berlin and Bethesda. The state policy in science and innovation is achieved under the Code on Science and Innovation of the Republic of Moldova, approved in 2004, which provides guaranteed access to scientific information.

Research Institute of Legal and Political studies supports Open Access policy and is committed to provide access to scientific publications from the institution, developed within research projects and financed from the state budget and sponsored.

Journal Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences is declared an open access scientific journal and is an alternative to the publication and promotion of scientific results.

Basic strategies
Publication of journals founded by Research Institute of Legal and Political studies in international registry DOAJ (Directory of Open Access Journals) and other national and international databases.
Implementation of a more efficient peer-review process to ensure the quality of scientific publications.
Open Access policy requires the permission granted by the authors for distribution in open access of the articles published on condition that they will not be used for the purpose of profit.

The policy will be applied to all scientific articles published.

Open Access policy of the scientific journal offers several benefits to science and society:

  • Free access to reviewed scientific publications and access to research that are already funded from the state budget and the sponsored ones.
  • Increased virtual visibility for articles
  • Gives authors greater opportunities to spread their scientific publications worldwide
  • Increases both the visibility and the impact of published scientific works
  • Preservation and archiving of scientific publications
  • Copyrights compliance